پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
درباره
 

 ویرایشگر محتوا

 

-  کار بروی سرور پرتال دانشگاه

 - برنامه نویسی و توسعه پنل ارتباط با رئیس

 - بررسی خطاهای پرتال دانشگاه

 - بررسی سایت های داخلی