پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:کاشت گیاهان دارویی توسط اعضای هییت علمی و دانشجویان مرکز تحقیقات گیاهان دارویی :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi01
559 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi01.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:48 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi02
563 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi02.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:48 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi04
606 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi04.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:49 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi05
566 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi05.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:50 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi06
615 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi06.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:50 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi09
581 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi09.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:51 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi10
611 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi10.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:51 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi11
565 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi11.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:52 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi12
662 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi12.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:53 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi13
707 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi13.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:53 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi15
642 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi15.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:53 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi16
460 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi16.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:54 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
Cover
671 KB 800 x 534
Cover.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:59 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi19
617 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi19.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:55 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi20
496 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi20.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:55 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi21
647 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi21.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:56 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi26
481 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi26.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:57 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi32
527 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi32.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:57 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi
 
94-12-18 kashte giyahane daroyi27
581 KB 800 x 534
94-12-18 kashte giyahane daroyi27.jpgبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi1394/12/19 04:57 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|dobashi