پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem01
376 KB 533 x 800
95-02-12 jashne roze moallem01.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:08 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem02
462 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem02.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:13 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem03
386 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem03.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:13 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem04
466 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem04.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:13 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem05
424 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem05.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:14 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem06
505 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem06.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:14 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem07
367 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem07.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:14 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem08
504 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem08.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:15 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem09
424 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem09.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:15 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem10
472 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem10.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:15 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem11
518 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem11.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:16 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem12
423 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem12.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:16 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem13
429 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem13.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:16 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem14
490 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem14.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:17 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem15
412 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem15.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:17 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem16
458 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem16.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:18 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem17
438 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem17.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:18 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem18
447 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem18.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:18 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem19
405 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem19.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:19 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
95-02-12 jashne roze moallem20
423 KB 800 x 534
95-02-12 jashne roze moallem20.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:19 ق.ظa.zaiemzadeh
مراسم بزرگداشت مقام استاد 
cover
435 KB 800 x 534
cover.jpga.zaiemzadeh1395/02/13 09:20 ق.ظa.zaiemzadeh