پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه شاهد :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
 
jashne ezdevaje daneshjoyi01
552 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi01.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:51 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi02
432 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi02.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:51 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi03
343 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi03.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:51 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi04
405 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi04.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:52 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi05
420 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi05.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:52 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi06
477 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi06.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:53 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi07
519 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi07.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:53 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi08
596 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi08.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:54 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi09
481 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi09.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:56 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi10
516 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi10.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:56 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi11
370 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi11.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:57 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi12
527 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi12.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:57 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi13
361 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi13.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:58 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi14
369 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi14.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:58 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi15
457 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi15.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 12:59 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi16
461 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi16.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:00 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi17
452 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi17.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:01 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
cover
457 KB 800 x 534
cover.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/27 08:58 ق.ظa.zaiemzadeh
 
jashne ezdevaje daneshjoyi19
445 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi19.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:03 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi21
492 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi21.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:04 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi22
468 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi22.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:05 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi23
486 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi23.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:05 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi24
461 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi24.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:05 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi25
479 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi25.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:09 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi26
375 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi26.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:09 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi27
401 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi27.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:10 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi28
388 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi28.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:11 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi29
585 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi29.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:11 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi30
338 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi30.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:12 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi31
380 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi31.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:12 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi32
410 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi32.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:12 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi33
427 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi33.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:13 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi34
418 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi34.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:13 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi35
358 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi35.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:13 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi36
460 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi36.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:14 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi37
428 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi37.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:17 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi38
420 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi38.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:17 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi39
480 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi39.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:18 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi40
565 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi40.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:18 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi
 
jashne ezdevaje daneshjoyi42
456 KB 800 x 534
jashne ezdevaje daneshjoyi42.jpgi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi1394/11/26 01:29 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|n.riahi