پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:بازدید از خوابگاه پسران در شب های امتحان :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
cover
3210 KB 2592 x 1728
cover.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:23 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan02
3435 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan02.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:26 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan06
2492 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan06.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:27 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan05
2834 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan05.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:27 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan08
2982 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan08.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:27 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan09
2743 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan09.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:28 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan10
2869 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan10.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:29 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan11
2874 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan11.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:29 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan14
2733 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan14.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:30 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan15
2803 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan15.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:30 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan17
3708 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan17.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:30 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan18
3683 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan18.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:31 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan20
2739 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan20.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:31 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan21
2824 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan21.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:31 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan25
2917 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan25.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:34 ب.ظa.zaiemzadeh
بازدید از خوابگاه امام حسین(ع) در شب های امتحان 
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan26
3559 KB 2592 x 1728
94-10-13 bazdid az khabgah dar shabe emtehan26.jpga.zaiemzadeh1394/10/16 12:36 ب.ظa.zaiemzadeh