پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 01
490 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 01.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:51 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 02
474 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 02.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:52 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
cover
490 KB 800 x 534
cover.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:53 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 04
398 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 04.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:54 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 05
426 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 05.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:55 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 06
488 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 06.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:55 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 07
499 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 07.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:56 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 08
437 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 08.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:56 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 09
496 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 09.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:57 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 10
488 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 10.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:58 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 11
394 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 11.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:58 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 12
627 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 12.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:59 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 13
412 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 13.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 08:59 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 14
390 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 14.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:00 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 15
383 KB 533 x 800
95-02-11 jashne roze kargar 15.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:01 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 16
385 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 16.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:04 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 17
343 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 17.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:05 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 18
482 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 18.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:06 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 19
452 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 19.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:07 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 20
446 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 20.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:08 ق.ظa.zaiemzadeh
روز بزرگداشت کار و کارگر سال 95 
95-02-11 jashne roze kargar 21
436 KB 800 x 534
95-02-11 jashne roze kargar 21.jpga.zaiemzadeh1395/02/12 09:08 ق.ظa.zaiemzadeh