پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate14
3202 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate14.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:49 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate15
3037 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate15.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:51 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate13
2754 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate13.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:53 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate16
3068 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate16.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:53 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate17
2864 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate17.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:54 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate18
2591 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate18.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:54 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate01
2794 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate01.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:54 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate07
2674 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate07.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:55 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate02
3081 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate02.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:55 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate03
2439 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate03.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:55 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate09
2760 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate09.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:56 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate05
2811 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate05.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:56 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate06
2563 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate06.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:56 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate08
2522 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate08.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:57 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate10
2691 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate10.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:57 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate12
2542 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate12.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:57 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate23
2595 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate23.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:44 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate19
2767 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate19.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:45 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate22
2571 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate22.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:45 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
cover
3051 KB 2592 x 1728
cover.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 06:00 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate24
2594 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate24.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:47 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate26
2912 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate26.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:47 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate25
3124 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate25.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:47 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate27
2799 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate27.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:48 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate20
2978 KB 2592 x 1728
94-10-19 shore emtehanate20.jpga.zaiemzadeh1394/10/19 05:48 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate28
638 KB 1000 x 667
94-10-19 shore emtehanate28.jpga.zaiemzadeh1394/10/21 12:06 ب.ظa.zaiemzadeh
حال و هوای امتحانات پایان ترم 
94-10-19 shore emtehanate29
618 KB 1000 x 667
94-10-19 shore emtehanate29.jpga.zaiemzadeh1394/10/21 12:08 ب.ظa.zaiemzadeh