پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
عملیات سایتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوجابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

ShahedMediaNews:آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 :همه گزارشاتجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
ویرایش
اندازه تصویر
شرح
بندانگشتی
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid01
389 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid01.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:53 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid02
461 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid02.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:54 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid03
361 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid03.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:55 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid04
354 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid04.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:56 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid05
337 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid05.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:56 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid06
419 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid06.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:57 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid07
292 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid07.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:57 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid08
354 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid08.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:02 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid09
259 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid09.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:02 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid10
542 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid10.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:03 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid11
295 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid11.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:04 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid12
335 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid12.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:04 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid13
376 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid13.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:05 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid14
337 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid14.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:05 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid15
369 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid15.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:06 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid16
411 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid16.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:07 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid17
398 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid17.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:07 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid18
330 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid18.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:08 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid19
386 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid19.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:09 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid20
392 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid20.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:09 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid21
432 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid21.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:10 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid22
409 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid22.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:10 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid23
404 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid23.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:11 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid24
342 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid24.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:12 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
cover
338 KB 800 x 534
cover.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:12 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid26
347 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid26.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:13 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid27
401 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid27.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:14 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid28
442 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid28.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:18 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid29
324 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid29.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:20 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid31
336 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid31.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:22 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid32
405 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid32.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:24 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid33
337 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid33.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:25 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid34
477 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid34.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 04:26 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid35
302 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid35.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:42 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid36
359 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid36.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:46 ب.ظa.zaiemzadeh
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 
94-11-13 shoroe terme jadid37
341 KB 800 x 534
94-11-13 shoroe terme jadid37.jpga.zaiemzadeh1394/11/13 03:52 ب.ظa.zaiemzadeh