پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​
اهم عملکرد ستاد مراکز تحقیقاتی  
-        انجام امور کارشناسی و پیگیری طرحهای تحقیقاتی
  - تدوین سیستم ارزیابی مرکز و انجام ارزیابی 6 ماهه
 -
راه اندازی سالن کنفرانس مراکز تحقیقاتی با ظرفیت 120نفر
 -
برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس های تخصصی با حضورصاحبنظران
 -
پشتیبانی و ساماندهی اداری و مالی مراکز تحقیقاتی
 -
بررسی و کارشناسی مدارك مربوط به اخذ مجوزهاي اصولي و قطعي از وزارتين
- تعامل باستادهای نانو فناوری- زیست فناوری- گیاهان دارویی- سلولهای بنیادی و سلامت خانواده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- پیگیری راه اندازی وتجهیزآزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آزمایشگاه حیوانات
- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به جذب دانشجویان دکتری پژوهش محور و محققان پزشک پژوهشگر
- نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات ستادهای فناوری
-  کارشناسی و تصویب ماموریت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی
- پیگیری و نظارت بر امور ارزشیابی مراکز تحقیقاتی بر اساس شاخصهای مورد نظر وزارتین
- تهیه، تدوین و پیشنهاد برنامه 5 ساله مراکزتحقیقاتی به معاونت پژوهش و فناوری 
- مدیریت آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی