پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
همکاران دفتر امور مراکز تحقیقاتی
 

 مدیر مرکز

 
  
  
  
  
  
  
رضا محمد صالحیدکتری تخصصی قارچ شناسیمدیر داخلی مراکز تحقیقاتی6649523266495233
 

 همکاران

 
  
  
  
  
  
  
محمد ملک پورکارشناسی ارشدکارشناس ارشد  مراکز تحقیقاتی66495232104
فاطمه کریمی جمکارشناسیکارشناس مراکز تحقیقاتی66495232101
سکینه محمودیفوق دیپلمکمک کارشناس مراکز تحقیقاتی66495232230
 مهدی آقائی نژادکارشناسی ارشدکارشناس مرکز آزمایش51214099
فردین رحیمیکارشناسی ارشدکارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی51214078
بهمن اسماعیلیکارشناسیحسابدار مراکز تحقیقاتی66495232129
منصور موگوییکارشناسیکارپرداز مراکز تحقیقاتی66495232129