پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
عملکرد

اهم عملکرد ستاد مراکز تحقیقاتی  

             - انجام امور کارشناسی و پیگیری طرحهای تحقیقاتی

  - تدوین سیستم ارزیابی مرکز و انجام ارزیابی 6 ماهه
 - 
راه اندازی سالن کنفرانس مراکز تحقیقاتی با ظرفیت 120نفر
 - 
برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس های تخصصی با حضورصاحبنظران
 - 
پشتیبانی و ساماندهی اداری و مالی مراکز تحقیقاتی
 - 
بررسی و کارشناسی مدارك مربوط به اخذ مجوزهاي اصولي و قطعي از وزارتين

- تعامل باستادهای نانو فناوری- زیست فناوری- گیاهان دارویی- سلولهای بنیادی و سلامت خانواده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- پیگیری راه اندازی وتجهیزآزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آزمایشگاه حیوانات

- پیگیری و هماهنگی امور مربوط به جذب دانشجویان دکتری پژوهش محور و محققان پزشک پژوهشگر

- نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات ستادهای فناوری

-  کارشناسی و تصویب ماموریت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی

- پیگیری و نظارت بر امور ارزشیابی مراکز تحقیقاتی بر اساس شاخصهای مورد نظر وزارتین

- تهیه، تدوین و پیشنهاد برنامه 5 ساله مراکزتحقیقاتی به معاونت پژوهش و فناوری 

- مدیریت آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی 

 ​​​