پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​
ردیف ​                          عنوان​​  ​
​1 ​​​ ​​ ​آئین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علم​​​​ی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی (وزارت بهداشت)​​ ابلاغیه.pdfابلاغیه.pdf​
آیین نامه ارتقاء.pdfآیین نامه ارتقاء.pdf
​2​فرم ترفیع (4).docفرم ترفیع                   راهنمای ترفیع سالانه (1).pdfراهنمای ترفیع سالانهpdf