پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​​​​​​​​​​​

​بسته های طرح تحول ​
​​​               اقدامات سیاستی )حوزه های ستادی(.pdfاقدامات سیاستی  حوزه های ستادی
 
                                                                                             اقدامات راهبردی )منطقه ای دانشگاهی.pdfاقدامات راهبردی )منطقه ای دانشگاهی.pdf
                                                                                             اقدامات عملیاتی )درون دانشگاهی(.pdfاقدامات عملیاتی )درون دانشگاهی(.pdf

                                                                                              اقدامات عملیاتی )درون دانشگاهی(.pdf بسته تحول و نواوری درآموزش پزشکی.pdf

گزارش 
​​ ​​
97_4_6__»___د____ _____ص _ز_ص_ê__.pptxگزارش فعالیتهای دانشگاه شاهد در طرح تحول آموزش پزشکی