پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پزشکی

:

فعالیت های پژوهشی گروه

اجرای سریع

​​​​​​​​
​​​ 
Pezeshki_Hadis[1].png 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

   
backward.pngمقالات مجلات اساتید گروه اخلاق پزشکی
 

     

ردیف

اسم همکاران

موضوع

نام مجله

شماره

سا ل

1

دکتر علیرضانائینی- محمدربانی

حقوق حیوانات از دیدگاه قران و احادیث

دانشور

26

زمستان1378

2

دکترغلامرضامعارفی

بررسی مبانی اخلاق پزشکی در اندیشه شیعی با تکیه برآیات قران کریم واحادیث نهج البلاغه

دانشور

83

آبان1388

3

دکتراطهرمعین- کبری عنبری اکمل

ارتباط پزشک وبیمار

دانشور

85

اسفند1388

4

دکترمحمد رضا یکتایی،سیدماجدغروی نیستانی

قاعده زرین درآموزه های دینی وپیامدهای آن برای اخلاق پزشکی

فصلنامه اخلاق پزشکی علمی-پژوهشی

10

زمستان1388

5

دکتررژه-دکتراحمدی-دکترمحمدی-آنوشه-کاظم نژاد

ETHICAL CHALLENGES IN PAIN MANAGENT POST- SURGERY

Nursing ethics

(2)16

2009

6

دکترنفیسه ظفرقندی- مریم کلوتی- ندا زارع نژاد

رویکردهای موجود در باره سقط القایی

دانشور

88

شهریور1389

7

سیدسعیدسیدمرتاض- دکتراحیاءگرشاسبی

مروری برمبانی اخلاق و اخلاق پزشکی

دانشور

90

دی1389

8

دکترعلی دواتی-دکترسیدسعید سیدمرتاض-آرمین عظیمی-سعیدارباب سلیمانی

بررسی آگاهی پزشکان عمومی ازمنشور حقوق بیمار

دانشور

91

اسفند1389

9

دکتراطهرمعین- مریم استادعلی مخمل باف- دکترعلی دواتی

بررسی شکایت های مربوط به پوست وزیبایی دراداره کل پزشکی قانونی استان تهران

پوست وزیبایی

1

بهار1390

10

دکترمحمدرضایکتایی

لذت بیماری درپرتوحکمت بیماری از منظر صحیفه سجادیه

دانشور

92

اردیبهشت1390

11

دکترعلی دواتی-دکترسیدسعید سیدمرتاض-دکتر نفیسه ظفرقندی-آرمین عظیمی-سعیدارباب ​سلیمانی

An assessment of Tehran graduated general physicians Knowledge about the charter of Patients rights

Educational Research

(4)3

آپریل2012

12

دکتراطهرمعین- دکترسیدسعید سیدمرتاض

ویژگی های یک پزشک خوب از دیدگاه بیماران

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

دوره 9 شماره 1

13

دکتراطهرمعین ،دکتر معارفی

پروفیشنالیسم پزشکی وآموزه های اسلامی

مجله اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 8 شماره 28

1393

14

دکتر شیوا رفعتی ،دکترناهید رژه ،دکتر علی دواتی ،فاطمه فروتنی

دیدگاه همدلانه دانشجویان پزشکی براساس مقیاس همدلی جفرسون

مجله اخلاق پزشکی

10

تابستان 1395

15

دکترغلامرضا معارفی،دکتر حسن اصغرپور

راهکار ایمانی شناختی سوره مبارکه فجر در دستیابی به آرامش قلبی

فصلنامه علمی پژوهشی قرآن و طب

3

بهار 1397

16

دکترسیدسعید سیدمرتاض،دکتر پروین دلاور، دکتر نفیسه ظفرقندی، دکترمحمدرضایکتایی ، دکتر شیوا رفعتی دکترغلامرضا معارفی، دکتر سیامک افشین مجد، دکتراحیاءگرشاسبی

در مواقع اورژانس کدامیک تعیین کننده است؟ اتونومی بیمار یا تصمیم پزشک ،بررسی یک نمونه بالینی

اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه تهران

11

1397

17

دکتراطهر معین ، دکترعلی دواتی ،زهرا جهانگرد

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک و بیماران و عوامل موثر بر آن در مراجعان سرپایی بیمارستان های شهر تهران

اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه تهران

12

1398

18

دکتر حسن مرادی ،دکتر غلامرضا معارفی

اصل احترام به خود مختاری فردی و انسان شناسی قرآنی

مجله اخلاق زیستی

دوره 9

شماره34​

زمستان 98

19

سید محسن سادات اخوی،حمیدرضا صالحی

از حرمت پزشک تا حریم بیمار ، سرمایه ای گرانسنگ به نام اعتماد

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

12

98

  

 
          backward.png    مقالات کنگره اساتید گروه اخلاق پزشکی
 
 
   

ردیف

اسم همکاران

موضوع

مقالات، کنگره وهمایش

سا ل

1

 دکترافشین مجد

بررسی نگرش دانشجویان پزشکی به مباحث اخلاق پزشکی

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

 2

دکترعلی دواتی-دکترسیدسعید سیدمرتاض-آرمین عظیمی-سعیدارباب سلیمانی

بررسی آگاهی پزشکان عمومی مردفارغ التحصیل شده ازدانشگاه های دولتی شهر تهران ازمنشور حقوق بیمار

همایش سراسری اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان ودانشکده پرستاری مامایی​

20آبان1389

3 

دکترعلی دواتی- دکتراطهرمعین- دکترسیامک افشین مجد- دکتر سید سعید سید مرتاض

بررسی نظردانشجویان پزشکی ازدرس اخلاق پزشکی

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

 4

دکترشیوا رفعتی

روش های تشخیص غیر تهاجمی قبل از تولد و مسایل اخلاقی آنها

کنگره ژنتیک حقوق اخلاق علوم پزشکی شهیدبهشتی

19-20آبان 1389

5 

دکترنفیسه ظفرقندی

بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در باره سقط القایی

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

6

دکتر احیاگرشاسبی

مبانی اخلاقی مشارکت بیماران درآموزش پزشکی

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

7

کبری عنبری اکمل-محمدرضا نریمانی-دکتراطهرمعین

آداب عیادت در آموزه های اسلامی

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

8

دکتراطهرمعین-دکترعلی دواتی-دکترفرهادجعفری-دکتربهزادجدیری-دکترشیوارفعتی-دکترسیدسعیدسیدمرتاض-دکترنفیسهظفرقندی-دکتراحیاءگرشاسبی-دکترسیامک افشین مجد- دکترعباس محمدی-دکترغلامرضامعارفی-دکترمحمدرضایکتایی-کبری عنبری اکمل

بررسی نظرات دانشجویان پزشکی راجع به شیوه های مختلف تدریس اخلاق پزشکی "گزارش وتحلیلی از یک تجربه

همایش سراسری اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان ودانشکده پرستاری مامایی

20آبان1389

9

دکتراطهرمعین

پروفیشنالیسم پزشکی وآموزه های دینی

همایش سراسری اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان ودانشکده پرستاری مامایی

20آبان1389

10

دکتراطهرمعین-کبری عنبری اکمل

مشکلات مطرح درارتباط پزشک وبیمار

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

11

دکتراطهرمعین – دکترعلی دواتی

بررسی آگاهی وعملکرددانشجویان پزشکی نسبت به مهارتهای ارتباطی

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

12

دکتراطهرمعین-دکترعلی دواتی-دکترفرهادجعفری-دکتربهزادجدیری-دکترشیوارفعتی- دکترسیدسعیدسیدمرتاض -دکترنفیسه ظفرقندی-دکتراحیاءگرشاسبی-دکترسیامک افشین مجد- دکترعباس محمدی-دکترغلامرضامعارفی-دکترمحمدرضایکتایی-کبری عنبری اکمل

بررسی اولویت های موضوعی درس اخلاق پزشکی از دید اساتید دانشگاه

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

13

دکترعلیرضانائینی

ملاحظات اخلاقی در هنگام احتضار بیمار

کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور- تهران

28-29مهر1389

14

دکتراطهرمعین-دکتر سیدسعید سیدمرتاض

صفات یک پزشک خوب از دیدگاه بیماران

دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی کشور-اصفهان

3-5اسفند1390

15

دکتر علی دواتی ،دکترمحمد قوسیان مقدم ،ناهید خلدی

خبر ناگوار و عوامل مرتبط با شنیدن آن

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباوری

-29-27 آذر 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   backward.pngپایان نامه های اساتید گروه اخلاق پزشکی

 

    ​  

ردیف

اسم همکاران

موضوع

1

دکترعلی دواتی، دکترسیدسعید سیدمرتاض، آرمین عظیمی، سعیدارباب سلیمانی​

بررسی آگاهی پزشکان عمومی ازمنشور حقوق بیمار

2

دکترنفیسه ظفرقندی، دکترعلی دواتی، زهراباطنی

بررسی نظرات دانشجویان پزشکی درباره سقط القایی

3

دکترغلامرضامعارفی،دکترنائینی

بررسی مفهوم اتونومی ومحدوده آن دراسلام

4

دکتراطهرمعین، دکتردواتی​

بررسی رضایتمندی از ارتباط پزشک وبیمار در درمانگاههای سرپایی شهرتهران

5

دکتر حقگو

بررسی شکایت های دندانپزشکی در تهران

6

دکتر حقگو

بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی ومتخصص در رابطه با پزشک وبیمار

7

دکتر معین- دکتردواتی

​بررسی شکایت مربوط به پوست وزیبایی دراداره کل پزشکی قانونی استان تهران

8

دکتر معین- دکترمیرزاخانی

برسی میزان رضایتمندی بیماران ازخدمات بهداشتی درمانی ارائه شده دربخش اورژانس بیمارستان مصطفی خمینی

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


  

backward.pngطرح مصوب اساتید گروه اخلاق پزشکی

 


 
 

ردیف

اسم همکاران

موضوع

وضعیت

1

دکترسیامک افشین مجد

مقایسه تمایل همراهان بیمار به آگاهی ازوجودبیماری های بدخیم وصعب العلاج

تصویب

2

د​کتر سادات اخوی- دکتر ظفرقندی

رضایت آگاهانه در قلمرو حقوق پزشکی

پایان یافته

3

دکتر رژه - دکترشیوا رفعتی

وضعیت هوش اخلاقی در دانشجویان پزشکی

پایان یافته

4

دکتر ظفرقندی دکتر سرو

بررسی رضایتنامه آگاهانه قبل از جراحی

پایان یافته

 


 


 


 

 

 

 

 


 


 

روابط عمومی دانشکده 

به روز رسانی  99/3/6