پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​​​​​                                                                                                                             تقویم شش ماهه دوم سال 1400-99  

جلسات شورای آموزشی پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی​ردیف

​​روز و تاریخ

عنوان جلسه   وساعت تشکیل جلسه

1

شنبه 1400/7/17


شورای آموزشی پزشکی عمومی   (10-8)

شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی     (12-10)

2

شنبه 1400/8/15


شورای آموزشی پزشکی عمومی   (10-8)

شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی     (12-10)

3

شنبه 1400/9/13

شورای آموزشی پزشکی عمومی   (10-8)

شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی     (12-10)

4

شنبه 1400/10/11


شورای آموزشی پزشکی عمومی   (10-8)

شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی     (12-10)

5

شنبه 1400/11/9


شورای آموزشی پزشکی عمومی   (10-8)

شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی     (12-10)

6

شنبه 1400/12/7

شورای آموزشی پزشکی عمومی   (10-8)

شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی     (12-10)

7

شنبه 1400/12/21

شورای آموزشی پزشکی عمومی   (10-8)

(در صورت لزوم)

شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی     (12-10)

(در صورت لزوم)