پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

تقویم جلسات دانشکده
​​​​​                                                                ​                         تقویم جلسات شورای معاونین
                                                                                           ​ تقویم جلسات پژوهشی ​​ ​​
                                                        ​    اعضای محترم شورای پژوهشی وشورای پایان نامه دانشکده.
​                                       تقویم جلسات پژوهشی شش ماهه اول- 1400 -  تقویم جلسات پژوهشی شش ماهه دوم- 1400​
​                                 تقویم جلسات شوراي پايان نامهشش ماهه اول1400      تقویم جلسات شوراي پايان نامهشش ماهه دوم140
​تقویم جلسات آموزشی پزشک عمومی و تحصیلات تکمیلی ​
                        اعضای محترم شورای آموزشی و برنامه ریزی درسی پزشکی عمومی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی       
                                                            تقویم جلسات شورای  آموزش پزشکی عمومی و تحصیلات  تکمیلی 
​جلسه با کارشناسان دانشکده  در تاریخ 1400/9/20​

روابط عمومی دانشکده 
به روز رسانی :1400/9/21