پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

کارشناسان و کارمندان

         

ردیف

نام و نام خانوادگی​​

سمت کاری

تلفن داخلی

1

آقای كورش اسفنجاني

كارشناس مسوول دفتر پژوهشي

2666

2

آقای حسین اسمعیل زاده نامی

كارشناس گروه انگل شناسی و بیوشیمی

2649

3

خانم فريبا انصاري

كارشناس گروه فیزیولوژی 

2641

4

آقای عبدالحليم بينائي

جمع دار اموال و انبار دار

2665

5

آقای حميدرضا بابائي

كارشناس مسوول كتابخانه

2663

6

خانم زهرا برارپور

كارشناس گروه میکروبیولوژی

2644

7

خانم  حکیمه جهرودی مقدم

دبیرخانه

2606

8

آقای مهدی پناهی

کارشناس آموزش(علوم پایه)

2657

9

خانم محترم رنود

مسوول دفتر ریاست

2600

10

آقای داود جمالي

كارشناس گروه ایمونولوژی

2656

11

خانم حکیمه جهرودی مقدم

مسئول دبیرخانه

2606

12

خانم گيتي جوانشيري

کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی

2611

13

آقای حسن جديدي

سرپرست خدمات عمومي

2667

14

آقای فاضل همتي

كارشناس كامپيوتر

2650

 

خانم هاجر سلطانی نژاد

کارشناس گروه بهداشت و فارماکولوژی ودفتر توسعه

2614

15

خانم مريم شرايلي

كارشناس گروه علوم تشریح

2669

16

آقای فريدون عزيزي

امور دانشجوئي و كارپرداز

2659

17

خانم كبري عنبري اکمل

كارشناس امور فرهنگي ،اخلاق پزشکی و روابط عمومی 

2626-2627

18

خانم فاطمه قمري نژاد

كارشناس آموزش (علوم بالینی)

19

آقای علی کشاورز زاده

کارشناس آموزش

2660

20

آقای سعید مراتی

كارشناس مسوول آموزش​

2658

21

خانم مهناز محسن زاده 

كارشناس گروه طب سنتی

4055

22

آقای نورمحمد صوفیانی

88963122

23

خانم سیما وقار رضایی

كارشناس آموزش (علوم بالینی)

88977927

24

آقای سید عباس هاشمی نژاد

كارشناس گروه طب سنتی

4060

                                                                    

 

پیش شماره تلفن داخلی دانشگاه :5121 می باشد .                                                                                                                                                 

تاریخ به روز رسانی :97/6/19
روابط عمومی دانشکده