پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

معرفی و چارت مرکز
 

 نمایشگر تصویر

 

​​معرفی 
 


   مراكز توسعه آموزش در دانشگاه ها به عنوان نهاد مسئول ارتقاء كيفيت آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص جامعه محسوب مي شوند . دانشگاههاي علوم پزشكي از جمله مراكزي بودند كه در سالهاي نخستين تشكيل این مراکز (EDC) با راه اندازي مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(Medical Education Development Center  فعاليت خود را بطور جدي آغاز نمودند .

  دفاتر مطالعات و توسعه آموزش  زیر شاخه های مراکز مزکور در دانشکده ها بوده و طبق آیین نامه  شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش  و  نحوه تعامل آنها در دانشگاه های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب دويست و يكمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي  مورخ 18/12/1388در زمینه ارتقا سطح آموزش  در دانشکده های پزشکی مشغول فعالیت​می باشند.


​  شرح وظایف​​
 

   شرح و ظايف دفاتر توسعه عبارتند از:

   1- همكاري در ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشکی

   2- همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضاي هيات علمي و فرايندهاي آموزش در دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

   3- ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

    4-ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي يادگيري ، اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي به گروههاي آموزشي و اعضاي هيات علمي دانشكده يا مركز آموزشي درماني مربوطه

    5- شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي  آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي   EDC-EDo  


​​​​چارت مرکز
         ​
​                  مدیر مرکز   ​​​                                        ​                   کارشناس مرکز   ​​                                                مسئول دفترتوسعه بیمارستان 
​         خانم دکتر زهرا جوهری                                               خانم هاجر سلطانی نژاد                                                  خانم دکتر ملیحه امین زاده 
​  دکترای تخصصی آموزش پزشکی   

      تلفن دفتر :51212611
​