پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

تقویم آموزشی و برنامه هفتگی کلاس ها
​​ Untitled 1

 

حضرت علی (علیه السلام):
 شکر عالم نسبت به علمش این است
 که آن را در اختیار شایستگان قراردهد.
 


 

عنوان ​ تاریخ اطلاع رسانی​
arrowRed.png ​برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1402-1401newgjh.gif
دانشجویان پزشکی ورودی 1400.pdfدانشجویان پزشکی ورودی 1400.pdf
دانشجویان پزشکی ورودی 1401.pdfدانشجویان پزشکی ورودی 1401.pdf
دوره علوم پایـه.pdfدوره علوم پایـه.pdf
دوره فیزیوپاتولوژی.pdfدوره فیزیوپاتولوژی.pdf
1401/10/7​
arrowRed.png برنامه هفتگثی 1401.pdfبرنامه هفتگی دانشجویان پزشکی وروردی 1401.pdf ​1401/7/4
arrowRed.png

تقویم آموزشی.pdfتقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1402
برنامه هفتگی دروس پزشکی (بالینی ).pdfبرنامه هفتگی دروس پزشکی (بالینی ).pdf
1401/6/16
arrowRed.png لیست دروس عمومی ارائه شده در نیمسال اول 1402-1401.pdfلیست دروس عمومی ارائه شده در نیمسال اول 1402-1401.pdf
برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول 1402 -1401.pdfبرنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول 1402 -1401.pdf
1401/6/12​
arrowRed.png ​برنامه امتحانات پایان ترم  نیمسال  اول 1400-1401
final.pdfبرنامه امتحات بالینی 
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1400.pdfبرنامه امتحانات فیزیو پاتولوژی 
  

 مقطع علوم پایه            برنامه امتحانات پایان ترم ورودی 99.pdfبرنامه امتحانات پایان ترم ورودی 99.pdf
                                برنامه امتحانات پایان ترم ورودی 1400.pdfبرنامه امتحانات پایان ترم ورودی 1400.pdf
​1400/9/29
arrowRed.png​​ برنامه امتحانات دروس عمومی رشته های پزشکی-دندانپزشکی و پرستاری و مامایی نیمسال اول 1401- 1400.docxبرنامه امتحانات دروس عمومی رشته های پزشکی-دندانپزشکی و پرستاری و مامایی نیمسال اول 1401- 1400 1400/9/27
arrowRed.png ​​برنامه هفتگ​​ی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 رشته پزشکی
برنامه هفتگی دروس علوم پایهبرنامه هفتگی دروس فیزیو پاتولوژی.pdf
برنامه هفتگی دروس فیزیو پاتولوژی :مهرو آبان.pdfمهرو آبان.pdf   آذرماه.pdfآذرماه.pdf  دی ماه.pdf      برنامه هفتگی دروس بالینی.pdfبرنامه هفتگی دروس بالینی.pd
برنامه+هفتگی+ترم+اول+ورودی+1400+کارشناسی+ارشد+ایمونولوژی.pdfبرنامه هفتگی ترم اول ورودی 1400 کارشناسی ارشد ایمونولوژی.pd​​
دروس گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی در نیمسال 991 (1)اصلی.pdfدروس گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی 

​1400/6/27
arrowRed.png تقویم آموزشی 1400-1401.pdf

1400/3/19
arrowRed.png برنامه هفتگی دروس مجازی رشته پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 044 – 99 دانشکده پزشکی.pdf 99/8/20
arrowRed.png برنامه+هفتگی+دروس+رشته++پزشکی++نیمسال+اول++سال+تحصیلی+400+–+99 (1).docxبرنامه هفتگی دروس رشته پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی400  - 99 .docx 99/8/15​
arrowRed.png​​ ​برنامه هفتکی دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود(ورودی 99)
برنامه درسی ترم 1 ایمونولوژی پزشکی 991.pdfبرنامه درسی ترم 1 ایمونولوژی پزشکی 991.pdf
برنامه درسی ترم 1 گروه اقتصاد بهداشت991.pdfبرنامه درسی ترم 1 گروه اقتصاد بهداشت991.pdf
برنامه درسی ترم 1 تاریخ علوم پزشکی991.pdfبرنامه درسی ترم 1 تاریخ علوم پزشکی991.pdf
برنامه درسی ترم 1 فیزیولوژی پزشکی991.pdfبرنامه درسی ترم 1 فیزیولوژی پزشکی991.pdf
برنامه درسی ترم 1 میکروب شناسی پزشکی 991.pdfبرنامه درسی ترم 1 میکروب شناسی پزشکی 991.pdf
99/8/15​
arrowRed.png برنامه هفتگی کارآموزان نیمسال 991 99/7/7
arrowRed.png​​  برنامه هفتگی فیزیوپاتولوژی جدید  نیمسال اول  سال تحصیلی-1399 1400
مهر و آبان ماه 99.docxمهر و آبان ماه 99.docx               آذرماه 99.docxآذرماه 99.docx           دی ماه 99.docxدی ماه 99.docx
99/6/​26
arrowRed.png جدول زمان بندی انتخاب واحد 991.pdf
جدول زمان بندی حذف و اضافه 991.pdf
99/5/28​
arrowRed.png​​ برنامه هفتگی دروس رشته پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 – 98 دانشکده پزشکی.docx 98/10/25
arrowRed.png برنامه دروس عمومی و تخصصی دوره علوم پایه دانشکده پزشکی شاهد .docx​ 98/6/23
arrowRed.png برنامه دروس فیزیوپاتولوژی نیمسال اول دانشکده پزشکی شاهد pdf
98/6/13
arrowRed.png برنامه دروس دوره کارآموزی -نظام جدید دانشکده پزشکی شاهد.pdf
98/6/13
arrowRed.png دروس الزامی دوره کارورزی - نظام جدید.دانشکده پزشکی شاهدdocx
98/6/13
  arrowRed.png جلسات شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی و پزشکی عمومی.pdf
arrowRed.png   ​برنامه هفتگی دروس رشته پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 – 97 دانشکده پزشکی.docx
arrowRed.png برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم97.docx
arrowRed.png برنامه امتحانی دروس تئوری کارآموزی 972.pdf
arrowRed.png برنامه هفتگی ساختمان ایثار.docx
arrowRed.png اطلاعیه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم 98-97.docx
arrowRed.png برنامه هفتگی کارآموزان.pdf
arrowRed.png تقویم آموزشی دوره فیزیوپاتولوژی و بالینی -99-98.         98/4/9​
arrowRed.png برنامه هفتگی 972.docx18-150x150.png 


روابط عمومی دانشکده پزشکی