پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه زنان
Untitled 1
مدیر گروه: خانم دکتر شهرزاد هداوند

 
اعضای هیات علمی گروه زنان

ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر احياء گرشاسبی دکترای تخصصی زنان و زایمان دانشيار garshasbi@shahed.ac.ir
2 خانم دکترمريم ربيعي
دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار rabiee@shahed.ac.ir
3 خانم دکترفرحناز تركستانی دکترای تخصصی زنان و زایمان دانشیار torkestani@shahed.ac.ir
4 خانم دکترشهرزاد هداوند
دکترای تخصصی
زنان و زایمان
استادیار
hadavand@shahed.ac.ir
5 خانم دکترسكينه مؤيد محسنی دکترای تخصصی زنان و زایمان استادیار moayedmohseni@shahed.ac.ir
 
اعضای هیات علمی بازنشسته گروه زنان

ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی ​سال
1 خانم دکترنفيسه ظفرقندی دکترای تخصصی زنان و زایمان 1400
 
کارشناس گروه: خانم قمری نژاد 
 

تلفن: 88975476

 

فعالیت های آموزشی گروه:

 
برنامه آموزشی (کوریکولوم ) وزارت بهداشت  در دوره کارآموزی و کارورزی
 
 
      


برنامه آموزشی گروه زنان:

 
 
 
 

 
 

 
 
دفترچه  راهنمای مطالعه و ثبت فعالیتهای دانشجویان:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
به روز رسانی 8/11/98
روابط عمومی دانشکده