پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

واحدهای مرکز
ششمین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی.pdfششمین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی.pdf /13​1401/4
poster.jpg

فراخوان ثبت نام و ارسال آثار به پنجمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش poster.jpgposter.jpgآیین نامه.pdfآیین نامه.pdf 1400/10/12​

آغاز ثبت نام شرکت در کلاس های آمادگی برای المپیاد؛ ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران اطلاعیه.docxاطلاعیه آغاز ثبت نام شرکت در کلاس های آمادگی برای المپیاد؛ ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران​
​1400/9/28
WhatsApp Image 2021-10-13 at 11.19.39.jpeg

وبینار استقبال از دانشجویان نوورود.pdfوبینار استقبال از دانشجویان نوورود.pdf
وبینار آشنایی با دوره فیزیوپاتولوژی ورودی98.pdfوبینار آشنایی با دوره فیزیوپاتولوژی ورودی98.pdf
منابع آزمون هاي ارتقا- گواهینامه و دانشنامه تخصصی1401.pdfمنابع آزمون هاي ارتقا- گواهینامه و دانشنامه تخصصی1401.pdf 1400/8/26​
کسب دیپلم افتخارتوسط آقای حسین یارمحمدی در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ​ 1400/8/1400​