پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه جراحی
 

 ویرایشگر محتوا

 
Untitled 1

 
مدیر گروه: خانم دکتر فرزانه گلفام

​اعضای هیات علمی گروه جراحی

ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 آقای دکتر حسن قاسمي خوری نيا فوق تخصص استرابيسم چشم استاد ghasemi@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر سيد كاظم فروتن دکترای تخصصی ارولوژی ​دانشیار foroutan@shahed.ac.ir
3 آقای دکتر فريدون خيام فر فوق تخصص ارولوژی استاديار khayamfar@shahed.ac.ir
4 آقای دکتر سيد سعيد سيد مرتاض دکترای تخصصی جراحی عمومی دانشیار seyedmortaz@shahed.ac.ir
5 آقای دکتر حميدرضا طاهری فوق تخصص جراحی استاديار taheri@shahed.ac.ir
6 آقای دکتر عليرضا خلج دکترای تخصصی جراحي عمومي دانشیار khalaj@shahed.ac.ir
7 آقای دکتر محمد علي فخاريان دکترای تخصصی ارتوپدی استادیار fakharian@shahed.ac.ir
8 آقای دکتر محمد ابراهيم يارمحمدي
دکترای تخصصی گوش و حلق و بيني دانشیار yarmohammadi@shahed.ac.ir
​9 ​خانم دکتر پوپك ايزدی دکترای تخصصی گوش و حلق و بيني استاديار izadi@shahed.ac.ir
10​ آقای دکتر يونس روحانی​ دکترای تخصصی جراحي مغزواعصاب استادیار roohani@shahed.ac.ir
11​ ​خانم دکتر فرزانه گلفام دکترای تخصصی​
جراحی عمومی دانشیار golfam@shahed.ac.ir

 


اعضای هیات علمی بازنشسته گروه 

ردیف ​​نام و نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سال
1 آقای دکتر عبدالرضا فرزان
دکترای تخصصی
جراحي مغزواعصاب
1399
2 آقای دکتر داريوش مهدي برزی
دکترای تخصصی
ارتوپدی
1400
 
کارشناس گروه: خانم قمری نژاد 

 تلفن: 88975476

برنامه آموزشی (کوریکولوم ) وزارت بهداشت
 
 
 
برنامه درسی (کوریکولوم )دوه کارآموزی

برنامه درسی (کوریکولوم ) دوره کاروزی

برنامه آموزشی ارولوژی- کارآموزی.pdfبرنامه آموزشی ارولوژی- کارآموزی.                                     
برنامه آموزشی جراحی - کارآموزی.pdfبرنامه آموزشی جراحی - کارآموزی.                                       

 

دفترچه ثبت فعالیتهای دانشجویان
 

 look book بیهوشی.pdflook book بیهوشی.pdf

 


 

روابط عمومی دانشکده