پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

آیین نامه ها

                                                                                                                                      

آیین نامه ها:

 
​​ عنوان​ تاریخ اطلاع رسانی​​
برنامه دوره دکترای عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد.pdf استانداردهای ملی دوره دکترای عمومی پزشکی - ویرایش 99 1401/7/27​
آیین نامه پوشش دانشجویان.pdf  "آیین نامه پوشش و رفتارکارکنان و دانشجویان دانشگاه شاهد« تابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی " 1401/7/23
برنامه دوره دکترای عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد.pdf برنامه دوره دکترای عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد.pdf ​1400/9/29
شیوه نامه اجرای آزمون مجازی شاهد.pdf شیوه نامه ازمون  های دانشکده پزشکی.pdf 1400/5/1
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه پشتیابی از فعالیتهای علمی وفرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور .pdf 99/3/25​
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی.pdf  مصوبه 1/5/96 98/9/30
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه دوره دکترای عمومی پزشکی.docx 98/9/30​
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه آموزشی دوره تخصصی  PhDمصوبه 24/4/97 ​ 98/9/30​
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf سند توانمندیهای دانش اموختگان دوره دکترای عمومی.pdf 98/9/30​​
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی.مصوبه 26/7/94 pdf 98/9/30​​
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه استانداردهای پایه دوره ی آموزش پزشکی عمومی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه شرح وظایف کارآموزان .pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
کتابچه++کارآموزی+و+کارورزی.pdf دفترچه راهنما و آیین نامه کارآموزی و کارورزی.pdf  
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی کشور.pdf آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی کشور.pdf
 
 

برنامه آموزش مقطع کارآموزی:

 
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf ​برنامه آموزشی اخلاق پزشکی -کارآموزی.pdf​​
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی رادیولوژی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی ارتوپدی - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی ارولوژی- کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی پوست -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی عفونی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی چشم -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی داخلی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی روانپزشکی - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی زنان -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی جراحی - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی عفونی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی قلب -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی کودکان - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی گوش ،گلو و بینی - کارآموزی.pdf
 
 

​برنامه آموزش مقطع کارورزی:

 
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf ​برنامه آموزشی بخش جراحی -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش داخلی -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش روانپزشکی -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش زنان -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش طب اورژانس -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش عفونی-کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش قلب -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش کودکان -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی -کارورزی.pdf
 

 

 
روابط عمومی دانشکده