پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

آیین نامه ها

                                                                                                                                      به روز رسانی 98/2/15

 

آیین نامه ها:

 
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf ​​آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه استانداردهای پایه دوره ی آموزش پزشکی عمومی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه شرح وظایف کارآموزان .pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
کتابچه++کارآموزی+و+کارورزی.pdf دفترچه راهنما و آیین نامه کارآموزی و کارورزی.pdf  

آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی کشور.pdf آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی کشور.pdf
 

 

 

 

 

برنامه آموزش مقطع کارآموزی:

 
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf ​برنامه آموزشی اخلاق پزشکی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی رادیولوژی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی ارتوپدی - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی ارولوژی- کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی پوست -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی عفونی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی چشم -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی داخلی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی روانپزشکی - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی زنان -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی جراحی - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی عفونی -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی قلب -کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی کودکان - کارآموزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی گوش ،گلو و بینی - کارآموزی.pdf
 

 

 

​برنامه آموزش مقطع کارورزی:

 
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf ​برنامه آموزشی بخش جراحی -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش داخلی -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش روانپزشکی -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش زنان -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش طب اورژانس -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش عفونی-کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش قلب -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بخش کودکان -کارورزی.pdf
آیین نامه دوره ی دکتری عمومی.pdf برنامه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی -کارورزی.pdf