پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
​​​
​مدیر گروه: خانم دکتر فريبا خوش زبان

اعضای هیات علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

ردیف ​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر فريبا خوش زبان دکترای تخصصی انگل شناسی استاديار khoshzaban@shahed.ac.ir
2 آقای دکتر عليرضا نائينی دکترای تخصصی قارچ شناسی استادیار naeini@shahed.ac.ir​کارشناس گروه: آقای حسین نامی
 
​تلفن تماس: 88964792 داخلی 253-217

 
.