پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مدیران گروه ها

 
Untitled 5

 


 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی گروه مرتبه علمی پست الکترونیکی​​
آقای دکتر محمود کاظمیان دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت استادیار kazemian@shahed.ac.ir
خانم دکتر رويا يارايی
دکترای تخصصی ایمونولوژی و انگل شناسی دانشیار
yaraee@shahed.ac.ir
خانم دکترپروین دلاور دکترای تخصصی اخلاق پزشکی استادیار  P-delavar@shahed.ac.ir
خانم دکتراشرف پيراسته دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی استادیار pirasteh@shahed.ac.ir
 آقای دکتر جمشید نارنج کار دکترای تخصصی فارماکولوژی و بیوشیمی دانشیار narenjkar@yahoo.com  
آقای دکتر حسن نامدار دکترای تخصصی طب سنتی استادیار
 خانم دکتر مرجان حشمتی دکترای تخصصی علوم تشریح استادیار heshmati@shahed.ac.ir
آقای دکترمحسن خليلي نجف آبادي دکترای تخصصی فیزیولوژی استاد khalili@shahed.ac.ir
آقای دکتر محمد نياكان دکترای تخصصی میکروب شناسی استادیار niakan@shahed.ac.ir
آقای سید محمد باقر اخوی راد دکترای تخصصی اطفال استادیار akhavirad@shahed.ac.ir
خانم دکترسكينه مؤيد محسنی​
دکترای تخصصی زنان استادیار moayedmohseni@shahed.ac.ir
آقای دکترشهريار پورفرزام دکترای تخصصی داخلی استادیار pourfarezam@shahed.ac.ir
آقای دکتر محمد ابراهيم يارمحمدي
دکترای تخصصی جراحی دانشیار yarmohammadi@shahed.ac.ir 
به روز رسانی 98/2/16
روابط عمومی دانشکده پزشکی
.