پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مدیران گروه ها

 
Untitled 5

 


 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی گروه مرتبه علمی پست الکترونیکی​​
خانم دکتر رويا يارايی دکترای تخصصی ایمونولوژی و انگل شناسی
دانشیار
yaraee@shahed.ac.ir
آقای دکتر رضا فروزانفر دکترای تخصصی اخلاق پزشکی استادیار drrezaforuzaajnfar@gmail.com
خانم دکتراشرف پيراسته دکترای تخصصی بهداشت وپزشکی اجتماعی استادیار pirasteh@shahed.ac.ir
 آقای دکتر غلامعلي نادری  دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دانشیار naderi@shahed.ac.ir  
خانم دکترمریم ایرانزاد اصل دکترای تخصصی طب سنتی استادیار
m.iranzad@shahed.ac.ir
 خانم دکتر مرجان حشمتی دکترای تخصصی علوم تشریح استادیار heshmati@shahed.ac.ir
آقای دکترمحسن خليلي نجف آبادي دکترای تخصصی فیزیولوژی استاد khalili@shahed.ac.ir
 آقای دکتر محمد حسین احمدی
دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی استادیار mhahmadi@shahed.ac.ir​​
آقای  دکتر سید محمد باقر اخوی راد دکترای تخصصی اطفال استادیار akhavirad@shahed.ac.ir
خانم دکترشهرزاد هداوند دکترای تخصصی زنان استادیار
hadavand@shahed.ac.ir 
آقای دکترشهريار پورفرزام دکترای تخصصی داخلی استادیار pourfarezam@shahed.ac.ir
​​خانم دکتر فرزانه گلفام ​دکترای تخصصی​ جراحی ​دانشیار golfam@shahed.ac.ir​ 
به روز رسانی 1400/6/23
روابط عمومی دانشکده پزشکی
.