پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مدیران گروه ها

 
Untitled 5

 


 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی گروه مرتبه علمی پست الکترونیکی​​
آقای دکتر محمود کاظمیان دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت استادیار kazemian@shahed.ac.ir
خانم دکتر رويا يارايی دکترای تخصصی ایمونولوژی و انگل شناسی
دانشیار
yaraee@shahed.ac.ir
آقای دکتر رضا فروزانفر دکترای تخصصی طب اورژانس استادیار drrezaforuzaajnfar@gmail.com
خانم دکتراشرف پيراسته دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی استادیار pirasteh@shahed.ac.ir
 آقای دکتر دکتر غلامعلي نادری  دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی دانشیار naderi@shahed.ac.ir  
خانم دکترمریم ایرانزاد اصل دکترای تخصصی طب سنتی استادیار
m.iranzad@shahed.ac.ir
 خانم دکتر مرجان حشمتی دکترای تخصصی علوم تشریح استادیار heshmati@shahed.ac.ir
آقای دکترمحسن خليلي نجف آبادي دکترای تخصصی فیزیولوژی استاد khalili@shahed.ac.ir
آقای دکتر محمد نياكان دکترای تخصصی میکروب شناسی استادیار   niakan@shahed.ac.ir
آقای سید محمد باقر اخوی راد دکترای تخصصی اطفال استادیار akhavirad@shahed.ac.ir
خانم دکترشهرزاد هداوند دکترای تخصصی زنان استادیار
hadavand@shahed.ac.ir 
آقای دکترشهريار پورفرزام دکترای تخصصی داخلی استادیار pourfarezam@shahed.ac.ir
آقای دکتر محمد ابراهيم يارمحمدي دکترای تخصصی جراحی دانشیار
yarmohammadi@shahed.ac.ir 
به روز رسانی 99/2/29
روابط عمومی دانشکده پزشکی
.