پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

جلسات پژوهشی
Untitled 1

  

 
 
 
اعضای شورای پژوهشی وشورای پایان نامه دانشکده.docx
تقویم جلسات پژوهشی شش ماهه اول 1400.doc
تقویم جلسات پژوهشی شش ماهه دوم 1400.doc
تقویم جلسات شش ماهه اول1400.doc
تقویم جلسات شش ماهه دوم1400.doc

 

 

به روز رسانی :1400/9/21

روابط عمومی دانشکده پزشکی