پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

طرح درس اساتید
فرم ​ ​طرح درس  ​​​​​​​لاک بوک ​
فرم خام طرح درس اصلی.docفرم خام طرح درس ا.doc
اصلی فرم تدوین طرح دوره دانشگاه شاهد.docx فرم تدوین طرح دوره دانشگاه شاهد.docx  ...............................

طرح+درس+فیزیولوژی+اعصاب+حرکتی+استاد+دکتر+خلیلی_2.pdfفیزیولوژی اعصاب حرکتی​

طرح+درس+فیزیولوژی+غدد+درون+ریز+استاد+دکتر+روغنی.pdfفیزیولوژی غدد درون ریز​

 ...................................                        


                            گروه اخلاق پزشکی 
                            ​     گروه ایمونولوژی 
                              ​logbook.docx​​ 
                گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
                                       logbook ​
                                گروه  طب سنتی 
                               گروه اطفال
                                گروه جراحی 
                         گروه داخلی 
                       گروه زنان