پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه اقتصاد بهداشت
​​

اعضای هیات علمی گروه اقتصاد بهداشت
 

ردیف نام و نام خانوادگی​ مدرک تحصیلی ​​رشته تحصیلی ایمیل
1 آقای دکترحشمت اله اسدی  دکترای تخصصی​ مدیریت خدمات بهداشت و درمان ​Heasadi1985@gmail.com  
2 آقای دکترعلی  آهنگر دکترای تخصصی اقتصاد سلامت  ​​​Aii_ahangar51@yahoo.com
 


 
 
اعضای هیات علمی بازنشسته گروه 

 
ردیف نام و نام خانوادگی​ مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سال
1 آقای دکترمحمود كاظميان دکترای تخصصی اقتصاد 99
2 آقای دکتراصغر فرشاد دکترای تخصصی جراحی عمومی
  

folder.gifبرنامه آموزشی گروه : ​ ​

به روز رسانی 1400/7/10​

روابط عمومی دانشکده پزشکی