پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه اقتصاد بهداشت
​​
 مدیر گروه: آقای دکتـــر محمود کاظمیان​
اعضای هیات علمی گروه اقتصاد بهداشت

ردیف نام و نام خانوادگی​ مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 آقای دکترمحمود كاظميان دکترای تخصصی اقتصاد استاديار kazemian@shahed.ac.ir
2 آقای دکتراصغر فرشاد دکترای تخصصی جراحی عمومی مربی farshad@shahed.ac.ir


  شماره تماس: 88964792  داخلی 254​


 
-


-


-
.​​