پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده پزشکی

:

صفحات :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.

اجرای سریع

  
  
  
  
  
  
  
Achievements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariAchievements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:33 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Anatomy.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariAnatomy.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
22/09/1440 01:34 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Announcements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariAnnouncements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
09/10/1441 07:29 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Authorities.aspx
  
08/01/1441 10:18 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
biochemistry.aspx
  
14/10/1440 09:41 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
calendar.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbaricalendar.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
07/06/1441 09:18 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
chart.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbarichart.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:33 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Children.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariChildren.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
22/09/1440 07:01 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
computer_center.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbaricomputer_center.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:50 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
conferences.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariconferences.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:51 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Cultural.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariCultural.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:51 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Educational_activity.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariEducational_activity.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:34 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Educational_materials.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariEducational_materials.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 12:48 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
experts.aspx
  
26/08/1440 09:33 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
festivals.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbarifestivals.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:52 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Health_Economics.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariHealth_Economics.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:52 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Honours.aspx
  
02/01/1441 09:07 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Immunology.aspx
  
22/09/1440 01:23 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
instructions.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariinstructions.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
04/09/1441 08:06 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Internal.aspx
  
25/09/1440 12:18 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Introduction.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariIntroduction.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
12/10/1440 02:01 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Lesson_Plan.aspx
  
24/06/1441 09:58 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Library.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariLibrary.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:36 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
links.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbarilinks.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
24/01/1439 11:35 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Management_meetings.aspx
  
25/04/1441 03:08 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Managers.aspx
  
27/09/1441 07:46 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Medical_Ethics.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariMedical_Ethics.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
27/09/1441 07:52 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
meetings.aspx
  
12/10/1440 11:44 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
microbiology.aspx
  
24/06/1441 09:32 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Parasitology.aspx
  
24/09/1440 09:43 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
1 - 30بعدی