پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده پزشکی

:

صفحات :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.

اجرای سریع

  
  
  
  
  
  
  
Achievements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariAchievements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:03 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Anatomy.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariAnatomy.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:03 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Announcements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariAnnouncements.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:03 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Authorities.aspx
  
1397/03/29 11:45 ق.ظk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
biochemistry.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbaribiochemistry.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:03 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
calendar.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbaricalendar.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1397/07/02 08:07 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
chart.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbarichart.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:03 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Children.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariChildren.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:21 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
computer_center.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbaricomputer_center.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:20 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
conferences.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariconferences.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:21 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Cultural.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariCultural.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:21 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Educational_activity.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariEducational_activity.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:04 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Educational_materials.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariEducational_materials.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 12:18 ب.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
experts.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariexperts.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1397/06/19 02:46 ب.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
festivals.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbarifestivals.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:22 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Health_Economics.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariHealth_Economics.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:22 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Honours.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariHonours.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:22 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Immunology.aspx
  
1397/08/02 10:51 ق.ظk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
instructions.aspx
  
1397/08/30 09:30 ق.ظk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Internal.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariInternal.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:04 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Introduction.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariIntroduction.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1397/07/02 10:10 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Lesson_Plan.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariLesson_Plan.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:04 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Library.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariLibrary.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:06 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
links.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbarilinks.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:05 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Management_meetings.aspx
  
1397/07/07 11:26 ق.ظk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Managers.aspx
  
1397/03/21 02:03 ب.ظk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Medical_Ethics.aspx
  
1397/08/13 11:05 ق.ظk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
meetings.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbarimeetings.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:06 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
microbiology.aspx
  
1397/06/26 08:46 ق.ظk.anbari
حمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Parasitology.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbariParasitology.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: k.anbari
  
1396/07/22 11:06 ق.ظk.anbarik.anbariحمید نوروزیشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
1 - 30بعدی