پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

گروه کودکان
​​ Untitled 3
مدیر گروه: آقای سید محمد باقر اخوی راد 
 
 اعضای هیات علمی گروه اطفال

ردیف ​​نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی
1 خانم دکتر فاطمه حاج ابراهيم تهرانی فوق تخصص اطفال دانشيار tehrani@shahed.ac.ir
2 آقای دکترهادي كاظمی دکترای تخصصی اطفال استادیار kazemihadi@yahoo.com
3 خانم دکتر حاجيه برنا دکترای تخصصی اطفال دانشیار borna@shahed.ac.ir
4 خانم دکترشيوا رفعتی دکترای تخصصی اطفال استاديار rafati@shahed.ac.ir
5 آقای دکترسيد محمد باقر اخوی راد دکترای تخصصی اطفال استاديار akhavirad@shahed.ac.ir


کارشناس گروه: خانم فاطمه قمری نژاد

تلفن: 88975476


فعالیت های آموزشی گروه:

برنامه آموزشی (کوریکولوم ) وزارت بهداشت

برنامه آموزشی کودکان -کارآموزی