پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

   
نما: 

1. پرتال دانشکده پزشکی را چگونه ارزیابی می نمایید؟

 عالی
 (0%)  
 خوب
 (40%) 
 
 متوسط
 (40%) 
 
 ضعیف
 (20%) 
 

مجموع: 5