پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده پزشکی

:

News: اعلام زمان آزمون های صلاحیت بالینی

عنوان

اعلام زمان آزمون های صلاحیت بالینی

دوره دوم آزمون صلاحیت بالینی درتاریخ 23اردیبهشت ماه 1395ودوره سوم دراواخرتیر ماه 1395برگزار خواهد شد.

متن خبر518-585.pdf518-585.pdf

تاریخ انتشار

02/09/2016

تصویر خبر

پیوست: