پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
واحد پردیس خودگردان دانشگاه شاهد در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در گروه های فنی ، مهندسی و علوم پایه و علوم انسانی مشغول فعالیت می باشد.

رشته های تحصیلی این واحد به تفصیل در ذیل لیست شده است.

 

 رشته های پردیس

 
  
ترتیب با پیوست هاجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  
  
  
  
  
  
  
مهندسی صنایع
  
پردیس خودگردانمهندسی صنایعفنی مهندسیکارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
  
پردیس خودگردانمهندسی صنایعفنی مهندسی دکتری تخصصی
مهندسی برق - کنترل
  
پردیس خودگردانمهندسی برق - کنترلفنی مهندسیکارشناسی ارشد
مهندسی برق - الکترونیک
  
پردیس خودگردانمهندسی برق - الکترونیکفنی مهندسیدکتری تخصصی
مهندسی برق - مخابرات - سیستم
  
پردیس خودگردانمهندسی برق - مخابرات - سیستمفنی مهندسیکارشناسی ارشد
مهندسی برق مخابرات - میدان وموج
  
پردیس خودگردانمهندسی برق مخابرات - میدان وموجفنی مهندسیکارشناسی ارشد
مهندسی برق قدرت - ماشینهای الکتریکی
  
پردیس خودگردانمهندسی برق قدرت - ماشینهای الکتریکیفنی مهندسیکارشناسی ارشد
​مهندسی برق قدرت - سیستمهای الکتریکی
  
پردیس خودگردان​مهندسی برق قدرت - سیستمهای الکتریکیفنی مهندسیکارشناسی ارشد
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
  
پردیس خودگردانجامعه شناسی انقلاب اسلامیعلوم انسانیکارشناسی ارشد
علم سنجی
  
پردیس خودگردانعلم سنجیعلوم انسانیکارشناسی ارشد
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
  
پردیس خودگردانعلوم تربیتی برنامه ریزی آموزشیعلوم انسانیکارشناسی ارشد
علوم قران و حدیث
  
پردیس خودگردانعلوم قران و حدیثعلوم انسانیکارشناسی ارشد
 	​کارآفرینی سازمانی
  
پردیس خودگردان  ​کارآفرینی سازمانیعلوم انسانیکارشناسی ارشد
​مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین الملل
  
پردیس خودگردان​مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللعلوم انسانیکارشناسی ارشد
​مدیریت بازرگانی مالی
  
پردیس خودگردان​مدیریت بازرگانی مالیعلوم انسانیکارشناسی ارشد
​مدیریت دولتی ....
  
پردیس خودگردان​مدیریت دولتی ....علوم انسانیکارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
  
پردیس خودگردانروانشناسی بالینیعلوم انسانیدکتری تخصصی
ریاضی محض
  
پردیس خودگردانریاضی محضعلوم پایهکارشناسی ارشد
فیزیک بنیادی
  
پردیس خودگردانفیزیک بنیادیعلوم پایهکارشناسی ارشد

پیکربندی سایت از جدول داده ها پشتیبانی نمی کند لذا نمای استاندارد این لیست نشان داده می شود.