پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پردیس خودگردان

:

formofpardis :همه مواردجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

فرم های مورد نیاز پردیبس خودگردان
  
ترتیب با پیوست هاجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  
  
  
فرم مهمانیAttachment
  
28/09/1437
فرم انصرافAttachment
  
28/09/1437
فرم مهمان تکدرسAttachment
  
فرم کمیسیون پزشکیAttachment
  
فرم تسویه حساب(فارغ التحصیلی)Attachment
  

پیکربندی سایت از جدول داده ها پشتیبانی نمی کند لذا نمای استاندارد این لیست نشان داده می شود.