پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پرتال دانشکده پرستاری و مامائی

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.

اجرای سریع

نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

News News    14 3 ماه قبل
آئین نامه ها آئین نامه ها    10 3 سال پیش
آیین نامه پژوهشی آیین نامه پژوهشی    20 8 ماه قبل
اتاق عمل اتاق عمل    20 10 ماه قبل
اخبار اخبار    2 2 سال پیش
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها    5 2 سال پیش
اخبار و اطلاعیه های آموزشی اخبار و اطلاعیه های آموزشی    1 2 ماه قبل
اخبار و اطلاعیه های پژوهشی اخبار و اطلاعیه های پژوهشی    4 2 ماه قبل
اساتید اساتید    13 2 هفته پیش
اساتید پرستاری 1 اساتید پرستاری 1    0 7 سال پیش
اطلاعیه ها اطلاعیه ها    0 7 سال پیش
اطلاعیه های آموزشی اطلاعیه های آموزشی    2 4 هفته پیش
اطلاعیه های پژوهشی اطلاعیه های پژوهشی    1 2 ماه قبل
اعضاء هیئت علمی پرستاری اعضاء هیئت علمی پرستاری    0 7 سال پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 2 سال پیش
بخش بخش    2 11 ماه قبل
بخش2 بخش2    2 11 ماه قبل
بخش3 بخش3    0 11 ماه قبل
برگزاري همايش در دانشگاه شاهد برگزاري همايش در دانشگاه شاهد    2 6 سال پیش
برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی آموزشی    0 5 سال پیش
برنامه ریزی آموزشی اتاق عمل برنامه ریزی آموزشی اتاق عمل    28 2 ماه قبل
برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری    13 6 ماه قبل
برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد سالمندی برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد سالمندی    14 2 ماه قبل
برنامه ریزی آموزشی کارشناسی پرستاری برنامه ریزی آموزشی کارشناسی پرستاری    25 6 ماه قبل
پايان‌نامه‌هاي دانشجويي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي    1 6 سال پیش
پژوهشگر برتر پژوهشگر برتر    1 6 سال پیش
پیوند پرستاری پیوند پرستاری    0 2 سال پیش
تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی    1 7 سال پیش
تشويق مقالات تشويق مقالات    3 6 سال پیش
تقویم تقویم    1 7 سال پیش
تقویم آموزش تقویم آموزش    0 2 سال پیش
تقویم آموزشی تقویم آموزشی    0 2 سال پیش
تقویم گروه تقویم گروه  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 2 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 2 سال پیش
دانشجو دانشجو    0 11 ماه قبل
دانشجویی دانشجویی    7 25 ساعت قبل
دستورالعمل ها دستورالعمل ها    5 5 سال پیش
سرفصل پرستاری سرفصل پرستاری    2 3 ماه قبل
شركت در همايش هاي داخل و خارج كشور شركت در همايش هاي داخل و خارج كشور    5 6 سال پیش
ضوابط طرح های تحقیقاتی ضوابط طرح های تحقیقاتی    13 5 سال پیش
طرح تحقیقاتی طرح تحقیقاتی    3 7 سال پیش
فرم های آموزشی فرم های آموزشی    7 11 روز پیش
فرهنگی فرهنگی    2 25 ساعت قبل
گردش ها گردش ها  استفاده از این لیست برای ارسال انبوه اطلاعات به اعضای تیم و درخواست مهرهای تأیید..  0 2 سال پیش
گروه پرستاری گروه پرستاری    23 10 ماه قبل
گروه ها گروه ها    2 2 سال پیش
گروه های آموزشی گروه های آموزشی    3 7 سال پیش
لینک های دانشگاه لینک های دانشگاه  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  7 2 سال پیش
لینک های مفید لینک های مفید    14 2 سال پیش
لینک های مهم لینک های مهم    6 4 سال پیش
محل محل  استفاده از این لیست برای ردیابی سریع و آسان موقعیت افراد مختلف طی روز.   0 2 سال پیش
مشخصات مشخصات    2 11 ماه قبل
مقررات و فرم هاي مربوط به طرح پژوهشي مقررات و فرم هاي مربوط به طرح پژوهشي    0 6 سال پیش
منابع منابع  استفاده از لیست منابع، برای مستندسازی ابزارهای اصلی كلی همانند دوربین ها و وسایط نقلیه. كاربرها می توانند منابع ذكر شده لیست تقویم مجموعه ردیابی كنند.  0 2 سال پیش
نرم افزار نرم افزار    0 3 سال پیش
نمونه مکاتبات طرح ها نمونه مکاتبات طرح ها    2 5 سال پیش
هیئت علمی هیئت علمی    3 2 سال پیش
کارشناسی اتاق عمل کارشناسی اتاق عمل    1 4 سال پیش
کارشناسی پرستاری کارشناسی پرستاری    2 4 سال پیش
کارمندان کارمندان    10 2 هفته پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 3 سال پیش
یادداشت مکالمه تلفنی یادداشت مکالمه تلفنی  استفاده از این لیست برای استفاده مشترک اطلاعات تماس های دریافتی.   0 2 سال پیش