پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

 
 
 
تقویم آموزشی سال تحصیلی97 - 98
نیمسال اول سال تحصیلی 97-96​ ​
انتخاب واحد نيمسال اول سه شنبه97/6/20الی سه شنبه 97/6/27
شروع کلاسها​ شنبه​97/6/31 
حذف و اضافه​ شنبه​ 97/7/14 الی سه شنبه 97/7/17
​حذف اضطرای شنبه​ 97/10/1 الی چهارشنبه 97/10/5
یان کلاسهای گروههای وزارت علوم پنجشنبه​ 97/10/20
​پایان کلاسهای گروههای وزارت بهداشت پنجشنبه 97/10/27
امتحانات گروههای وزارت علوم ​ ​دوشنبه 97/10/24 الی پنجشنبه 97/11/11
امتحانات گروههای وزارت بهداشت شنبه 97/10/29  الی دوشنبه 97/11/15
  
 
 

 
نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 ​
انتخاب واحد نيمسال دوم ​شنبه 97/11/13 الی چهارشنبه 97/11/17
شروع کلاسها​ شنبه​ 97/11/20 
حذف و اضافه​ شنبه​ 97/12/4 الی سه شنبه 97/12/7
​حذف اضطرای شنبه​ 98/3/4 الی چهارشنبه 98/3/8
​پایان کلاسهای گروههای وزارت علوم پنجشنبه​98/3/23
​پایان کلاسهای گروههای وزارت بهداشت پنجشنبه98/3/30
امتحانات گروههای وزارت علوم ​ ​دوشنبه98/3/27  الی پنجشنبه 98/4/13
امتحانات گروههای وزارت بهداشت دوشنبه98/3/4الی پنجشنبه 98/4/20
 
 ​