پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

​​​​​​​​​​​​​ <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
مديريت فعلي دانشكده

آقاي دكتر پرویز اولیا

رئيس دانشکده​ 

خانم دكتر نسرین علایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی​


n_alaie@yahoo.com

آقای قاسم مهری

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

خانم دکتر معصومه حیدری

معاون پژوهش و فناوری

 

ma_heidari49@yahoo.com​

خانم دکتر ناهید رژه

مدیر گروه پرستاری​


 

reje@shahed.ac.ir​

خانم دکتر آزیتا کیانی

مدیر گروه اتاق عمل​


kiani.jpg

kiani​@shahed.ac.ir