پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

 

خانم دکتر معصومه حیدری
معاون پژوهشی دانشکده
 
 

 مقررات و فرم هاي مربوط به طرح پژوهشي

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
  
پیوست
  
پیوست
  
 

 پژوهشگر برتر

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
 

 برگزاري همايش در دانشگاه شاهد

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
 

 شركت در همايش هاي داخل و خارج كشور

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
 

 پايان‌نامه‌هاي دانشجويي

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
 

 تشويق مقالات

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست