پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

 

 کارمندان

 
  
  
  
  
  
  
  
مسئول دفتر ریاستتجربیدیپلم
2,130
ha_parsa1353@yahoo.com
  
کارشناس کامپیوترمهندسی کامپیوترفوق لیسانس
2,144
msalari@shahed.ac.ir
  
کارشناس آزمایشگاه مهارتهای بالینیپرستاریفوق لیسانس
2,157
  
کارشناس مسئول فرهنگی و دانشجوییمدیریت آموزشیدکترا
2,160
ak_hojjati@yahoo.com
  
کارشناس کتابداریکتابداریلیسانس
2,158
  
کارشناس آموزش بالینیمدیریت و  برنامه ریزی آموزشیفوق لیسانس
2,155
shakurilang@gmail.com
  
مسئول امور عمومیدیپلم
2,136
  
کارشناس پژوهشیعلوم کتابداریفوق لیسانس
2,143
skeshtirani@yahoo.com
  
کارشناس تحصیلات تکمیلیمدیریتلیسانس
2,153
mzmehrzad@yahoo.com
  
کارشناس آموزشجغرافیای سیاسیفوق لیسانس
2,154
akramnazari7@yahoo.com