پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

​​​​​​​​
 

 فرهنگی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  

 

   

امور فرهنگي دانشكده

   

به عنوان نماينده معاونت فرهنگي دانشگاه مي باشد كه كليه فعاليتهاي فرهنگي پس از تائيد در شوراي فرهنگي دانشكده و شوراي فرهنگي دانشگاه  با هماهنگي اين واحد در دانشكده اجرا  مي گردد.

 
اعضاء شوراي فرهنگي دانشكده  :

 

رئيس شوراي فرهنگي دانشكده                                             (رئيس محترم دانشكده) جناب آقاي دكتر حيدري

معاون محترم پشتيباني و منابع انساني     سركار خانم طالب زاده

 

نماينده اساتيد دانشكده ( معاون محترم آموزشي دانشكده )                      سركار خانم دكتر رهنما


نماينده اساتيد دانشكده                       سركار خانم كياني


دبير شوراي فرهنگي دانشكده(كارشناس  فرهنگي)    خانم حجتّي

مسئول بسيج دانشجويي دانشكده                 جناب آقاي نمازی
دبير انجمن اسلامي دانشكده                   سرکار خانم رقیه مهری
 نماينده ستاد شاهد و ايثارگر دانشكده   جناب آقاي محمد اعظمي
دبیر شورای صنفی                         جناب آقای رسول اسم خانی

 

 دانشجویی

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  

 

   واحد امور دانشجويي دانشكده

 

به عنوان نماينده معاونت دانشجويي دانشگاه مي باشد 

 

-          كليه امكانات رفاهي تخصيص يافته از طرف اداره كل امور دانشجويي از قبيل وام هاي دانشجويي ، توزيع اقلام كمك آموزشي ، كاردانشجويي و...

 -          هماهنگي امور مربوط به شوراي صنفي دانشكده

-          هماهنگي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشكده
-          هماهنگي امور مربوط به حج عمره دانشجويي
-          هماهنگي براي ارائه  فرم هاي دانشجوي نمونه كشوري و شاهد به دانشجويان متقاضي
-          هماهنگي امور مربوط به اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه
-          هماهنگي امور مربوط به اداره كل مشاوره
 
 
از طريق اين واحد به دانشجويان ارائه مي گردد.