پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

​​​​​​​​
 

 برنامه ریزی آموزشی کارشناسی پرستاری

 
پیوستها
  
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  
پیوست
  

 
معرفي رشته پرستاري

معرفي رشته كارشناسي پيوسته پرستاري 

برنامه دوره كارشناسي پرستاري بر اساس ضوابط علمي و ارزشهاي اسلامي تهيه و تدوين شده است .
تاكيد اين دوره بر تربيت افرادي متعهد و مسئول است كه بتوانند همگام با گسترش علوم پزشكي و پرستاري با ارائه بهترين خدمات منطبق با اصول علمي پيشرفته پاسخگوي نيازهاي بهداشتي ، درماني جامعه باشند .


تعريف اهداف دوره كارشناسي پيوسته پرستاري 


هدف از دوره كارشناسي پيوسته تربيت كارشناسان متعهد و كارآزموده در امور پرستاري است كه با استفاده از دانش ، مهارت و كارآئي خود ، وظيفه خطير پرستاري را كه شامل نقش آموزشي ، هماهنگي ، حمايتي ، حفاظتي ، مراقبتي و درماني مي باشد ، انجام دهند . 


نقش و توانايي كارشناسان پرستاري 


كساني كه دوره كارشناسي پرستاري را بگذرانند قادر به انجام امور زير مي باشند . 
1)اجراي مراقبت از بيماران بر اساس فرآيند پرستاري ، رساندن دارو و انجام ساير درمان ها و توجه به واكنش هاي حاصل و كاربرد آنها .
2) سرپرستي و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده توسط گروه پرستاري و شناسايي و بررسي مشكلات خدمات پرستاري و كمك درحل آنها . 
3) ايجاد هماهنگي در تقسيم و فعاليتهاي پرستاري با توجه به تجربيات و معلومات هر يك از اعضاء گروه پرستاري
4) برقراري ارتباطي انساني و اسلامي با بيماران 
5) ايجاد محيط فيزيكي امن ، بهداشتي و مرتب با ارائه مراقبت هاي پرستاري جهت آسايش و آرامش جسمي و رواني بيماران
6) مشاوره راهنمايي و برقراري ارتباط با مددجويان ، بيماران و خانواده آنان به منظور درك نيازهايشان و كمك به رفع مشكلات بهداشتي ، و درماني آنان با توجه به كاربرد مراقبت هاي اوليه بهداشتي ، با همكاري ساير كاركنان و اعضاء گروه پزشكي واحد مربوط .
7) آموزش نكات بهداشتي و مراقبتي به مددجو ، خانواده و سايرين 
8)ارائه مراقبت هاي پرستاري در بخشهاي تخصصي ويژه ( I.C.U , C.C.U و دياليز).
9) آموزش بهداشت و همكاري با گروه بهداشت در طرح و برنامه ريزيهاي پيشگيري از بيماريها با توجه به فلسفه بهداشت براي همه و استراتژي مراقبت هاي اوليه بهداشتي به منظور اعتلاي سلامت جامعه .
10) قبول مسئوليت در امر سازمان دهي و مديريت در مراكز بهداشتي ، درماني و آموزشي .


ضرورت و اهميت رشته پرستاري 

1-جهت اعتلاء و معلومات و تجربيات پرستاران 
2-ارائه خدمات عمومي پرستاري و مديريت و سازماندهي واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي .
3-تامين سلامت فرد ، خانواده و جامعه طول دوره كارشناسي پيوسته پرستاري طول دوره كارشناسي پرستاري 9 نيمسال و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي صورت نظري ، عملي ، كارآموزي در عرصه عرضه مي شود كه در طي جلسات متعدد هفتگي ، آموزش مورد نظر انجام مي پذيرد . دانشجويان پس از گذراندن واحدهاي موظف در امتحان جامع پايان دوره كه شامل كليه دروس تخصصي مي باشد شركت مي نمايند و در صورت موفقيت فارغ التحصيل خواهند شد .


رسالت و اهداف گروه پرستاري


( گروه پرستاري داخلي ،جراحي و كودكان ، گروه پرستاري بهداشت،روان ومديريت )

رسالت: تربيت پرستاران متعهد، كارآزموده و جامعه نگر منطبق بر اصول علمي بر اساس نيازهاي سلامتي جهت مراقبت ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه 


هدف كلي: تربيت كارشناسان توانمند در حيطه هاي تخصصي حرفه پرستاري 

اهداف جزئي:1- كسب اطلاعات لازم تخصصي در طراحي ، برنامه ريزي و ارائه خدمات تخصصي و حرفه اي بر اساس اصول فرايند پرستاري 
2- كسب اطلاعات لازم درباره آشنايي با نحوه برقراري ارتباط، آموزش،راهنمايي و مشاوره به مددجو و خانواده آنان.
3- كسب اطلاعات لازم در طراحي ،برنامه ريزي و ارائه راهبردهاي مربوط به پيشگيري از بيماريها و اعتلاي سطح سلامت جامعه 
4- كسب اطلاعات لازم درباره اصول مديريت در اداره مراكز بهداشتي ،درماني 
5- آشنايي با فعاليت هاي پژوهشي به منظور ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري
6- ايجاد علاقمندي لازم جهت ادامه تحصيل و اشتغال در رشته پرستاري 
7- ايجاد نگرش مثبت جهت ارائه خدمات تخصصي پرستاري به مددجويان وخانواده آنان 
8- اهميت دادن به برقراري ارتباط ،آموزش، راهنمايي و مشاوره به مددجو و خانواده آنان 
9- كسب ديدگاه لازم در همكاري با تيم بهداشتي و بكارگيري راهبردهاي پيشگيري از بيماريها و اعتلاي سطح سلامت جامعه.
10- كسب انگيزه لازم جهت تصدي پستهاي مديريتي دراداره امور مراكز بهداشتي درماني 
11- ايجاد علاقه در دانشجويان جهت مشاركت و همكاري در فعاليتهاي پژوهشي 
12- كسب مهارت لازم در ارائه خدمات تخصصي – حرفه اي بر اساس اصول فرآيند پرستاري 
13- كسب مهارت لازم در نحوه برقراري ارتباط، آموزش و راهنمايي به مددجو و خانواده آنها 
14- كسب مهارت لازم جهت آموزش بهداشتي و همكاري با تيم بهداشتي در بكارگيري راهبردهاي مربوط، پيشگيري از بيماريها و اعتلاي سطح سلامت جامعه 
15- كسب مهارت لازم جهت تصدي پستهاي مديريتي در مراكز بهداشتي درماني 


اهداف آموزشي ( گروهي پرستاري داخلي جراحي و كودكان ) 


- ارتقاء كيفيت آموزش دانشجويان 

دانشجویان بايد :

1- مفاهيم زيربنايي در مراقبت از بيماران را بياموزند.
2- ارائه مراقبت از بيماران را بر اساس فرآيند پرستاري واحكام اسلامي بياموزند.
3- با ضرورت و اهميت آموزش آشنا شوند و روشهاي مختلف آموزش به مددجو را با تاكيد بر كاربرد مناسب تكنولوژي آموزشي بياموزند.
4- با تاريخچه پيدايش پرستاري و تحولات آن درجهان، نقش پرستار در اجتماع، اخلاق قوانين و مقررات پرستاري آشنا شوند.
5- با انواع حوادث آشنا شوند و فوريتهاي پرستاري درمواقع اضطراري را بياموزند.
6- بررسي وضعيت سلامت سيستم هاي مختلف بدن ، مراقبت هاي لازم در معاينات فيزيكي را بر اساس فرآيند پرستاري بياموزند.
7- علايم و نشانه هاي انواع اختلالات سيستم هاي مختلف بدن انسان و روشهاي مراقبتي درماني را بر اساس اصول فرآيند پرستاري بياموزند.
8- مراقبتهاي بهداشتي كودك سالم، علائم و نشانه هاي انواع اختلالات دركودك بيمار را با در نظر گرفتن نيازهاي مراحل مختلف رشد و تكامل و روشهاي درماني بر اساس اصول فرآيند پرستاري بياموزند.
9- علائم و نشانه هاي بيماران پرخطر ،روشهاي مراقبتي و درماني در بخشهاي ويژه را بر اساس اصول فرآيند پرستاري بياموزند.
10- علاقه و انگيزه لازم را در ارائه خدمات پرستاري با در نظر گرفتن احكام شرعيه اسلام و بكارگيري فرآيند پرستاري كسب نمايند.
11- به اهميت آموزش به مددجو و خانواده آن پي ببرند ،ضرورت آن را درك نمايند و به انتخاب روش مناسب آموزش به مددجو معتقد باشند.
12- به رعايت اخلاق پرستاري و قوانين و مقررات اعتقاد داشته باشند.
13- به اهميت اقدامات كمك رساني فوري به منظور حفظ و ارتقاي سلامت مصدومين پي ببرند.
14- به اهميت توانمند نمودن خود در شناسايي علائم و نشانه هاي سلامت و بيماري مراحل مختلف رشد و تكامل پي ببرند.
15- مهارتهاي مقدماتي را در ارائه مراقبتهاي پرستاري بياموزند.
16- مهارتهاي مقدماتي در برقراري ارتباط صحيح با بيماران را كسب نمايد.
17- نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به بيماريهاي حاد و مزمن را درگروههاي سني مختلف و بر اساس فرآيند پرستاري وبر بالين بيمار بياموزد.
18- توانايي كمك رساني و ارائه مراقبتي در مواقع اورژانس را كسب نمايد.
19- نحوه ارائه مراقبت از بيماران پرخطر بستري در بخشهاي ويژه را بر اساس فرآيند پرستاري بر بالين بيمار بياموزند.


اهداف آموزشي ( گروه پرستاري بهداشت ، روان ، مديريت ) 


- ارتقاء كيفيت آموزش دانشجويان 

دانشجويان بايد :

1- مفاهيم زير بنايي در مراقبت از بيماران را بياموزند.
2- ارائه مراقبت ازبيماران را بر اساس فرآيند پرستاري و احكام اسلامي بياموزند.
3- با ضرورت و اهميت آموزش آشنا شوند و روشهاي مختلف آموزش به مددجو رابا تاكيد بر كاربرد مناسب تكنولوژي آموزشي بياموزند.
4- باتاريخچه پيدايش پرستاري و تحولات آن درجهان ، نقش پرستار در اجتماع، اخلاق قوانين و مقررات پرستاري آشنا شوند.
5- با انواع حوادث آشنا شوند و فوريتهاي پرستاري در مواقع اضطراري را بياموزند.
6- بررسي وضعيت سلامت سيستمهاي مختلف بدن ،مراقبتهاي لازم درمعاينات فيزيكي را بر اساس فرايند پرستاري بياموزند.
7- با نقشهاي پرستار بهداشت جامعه در ارتباط با فرد ، گروه ، خانواده و جامعه آشنا شده و ايفاي نقش پرستاري و بهداشت جامعه را بر اساس فرآيند پرستاري بياموزد.
8- مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري بررسي سلامتي مادر و جنين در دوران بارداري ،علائم خطر در مادران باردار بررسي و مراقبت از نوزاد سالم و بيمار را بياموزد.
9- با اصول و مباني بهداشت روان ، شناسايي نشانه هاي اختلالات رواني راههاي تشخيص نيازهاي جسمي ،رواني ، اجتماعي مددجويان، روش ارتباط درماني بر اساس فرآيند پرستاري آشنا شود با نقش هاي پرستار 
بهداشت روان آشنا شود.
10- با اصول مديريت و چگونگي مراحل فرآيند مديريت خدمات پرستاري آشنا شود.
11- علاقه و انگيزه لازم را در ارائه خدمات پرستاري، با در نظر گرفتن احكام شرعيه اسلام و بكارگيري فرآيند پرستاري كسب نمايند.
12- به اهميت آموزش به مددجو وخانواده پي برده و ضرورت آن را درك نمايند و به انتخاب روش مناسب آموزش به مددجو معتقد باشند.
13- به رعايت اخلاق پرستاري و قوانين و مقررات اعتقاد داشته باشند.
14- به اهميت اقدامات كمك رساني فوري به منظور حفظ و ارتقاي سلامت مصدومين پي ببرند.
15- به اهميت نقش پرستار بهداشت درجامعه پي ببرند.
16- انگيزه لازم در شناسايي علائم و نشانه اي سلامت و بيماري درمادران باردار و نوزادان وارائه مراقبت از آنان را كسب نمايند.
17- به اهميت حفظ و ارتقاء سلامت روان و پيشگيري از اختلالات تشخيصي و رواني پي ببرد.
18- به اهميت مديريت خدمات پرستاري پي ببرد.
19- مهارتهاي مقدماتي را در ارائه مراقبت هاي پرستاري بياموزند.
20- مهارتهاي مقدماتي را در برقراري ارتباط صحيح با بيماران كسب نمايند.
21- نقش هاي پرستار بهداشت جامعه را بر اساس فرآيند پرستاري در عرصه كارآموزي به كار ببرد.
22- روشهاي مراقبتي بهداشتي از مادران باردار، جنين ، مادران زايمان كرده و نوزادان را بر اساس فرآيند پرستاري به كار ببرند و به مادران آموزش دهند.
23- مهارتهاي ارتباط درماني ،بررسي و تشخيص نيازهاي جسمي ،رواني ، اجتماعي مددجويان را بر اساس اصول فرآيند پرستاري بكار ببرند.
24- اصول و شيوه هاي مديريتي را در عرصه كارآموزي را به كار ببرد و توانايي سرپرستي دانشجويان پرستاري در سطوح پايين تر را بدست آورد.​