پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده پرستاری و مامائی

:

اعضا هیئت علمی گروه مامایی و اتاق عمل

اجرای سریع

 

دکترا

استاديار

آموزش بهداشت

p_rahnama1381@yahoo.com

خانم معصومه حيدري

فوق ليسانس

مربي

مامايي

heidari@shahed.ac.ir

خانم آزيتا کياني آسيابر

فوق ليسانس

استاديار

مامايي

kiani@shahed.ac.ir

خانم خديجه محمدي ميقانکي

فوق ليسانس

مربي

مامايي

mohammadi@shahed.ac.ir

خانم شفيقه محمدي تبار

فوق ليسانس

مربي

مامايي

mohamaditabar@shahed.ac.ir