پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

آمار تحلیلی سایت دانشگاه

خانه
 

 آمار بازدید - گزارش های تحلیلی وب و یا مجموعه سایت

 
تنظیمات
نوع نمایش

محدوده گزارشنوع گزارش


گزارش خلاصه وضعیت در محدودهء 7 روز
نمایش نموداری
دایره ای خطی سطحی ستونی
نمایش آماری
 عنوانمقدار جاریمقدار پیشینتغییر درصد نزولی
1 بازدید از سایت5811012446762.9
2 بازدید کاربران سایت166934239645.24
3 مراجعات از سایتهای دیگر00 
4 جستجو3440