پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

صفحات :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.
  
  
  
  
  
  
  
about-un.aspx
  
1390/11/23 02:23 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|h.yousefi
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
AboutUs.aspx
  
1390/07/24 01:42 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Amouzesh_Azad.aspx
  
1390/07/24 01:42 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Asatid.aspx
  
1390/07/26 06:11 ب.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Chap_Nashr.aspx
  
1390/07/24 01:42 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
ContactUs.aspx
  
1397/06/21 02:16 ب.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
D_Pajouhesh_Karbordi.aspx
  
1390/07/24 01:42 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
D_Tahsilat_Takmili.aspx
  
1390/07/24 01:42 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Daftar_Hoghooghi.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Daftar_Motalleat.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
default.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
تصویر خوش آمدگوییتایید شده
Edareh_Behdasht.aspx
  
1390/08/04 01:22 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Entekhab_Vahed.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Gozinesh.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Herasat.aspx
  
1393/11/15 01:15 ب.ظحمید نوروزی
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Home.aspx
  
1394/10/07 12:09 ب.ظSPMOSS\administrator
/_catalogs/masterpage/Parnian_HomeLayout.aspxتایید شده
IT.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Karafarini_Center.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
khadamat_Amouzeshi.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Komiteh_Enzebati.aspx
  
1390/08/04 01:21 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Marakez_Tahghighati.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
MediaNews.aspx
  
1394/10/07 05:13 ب.ظSPMOSS\administrator
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
MediaNewsArchive.aspx
  
1394/10/07 05:18 ب.ظSystem Account
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
MediaNewsViewer.aspx
  
1394/10/14 11:50 ق.ظSystem Account
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Mo_Amouzeshi_ContactUs.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Mo_pajouheshi_ContactUs.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Modiran_Pajouheshi.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Mojtama_Eisar.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Ravabet_Omoumi.aspx
  
1390/07/24 01:43 ق.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
Reis_Daneshgah.aspx
  
1396/08/29 09:14 ب.ظمدیر سایت
/_catalogs/masterpage/Shahed_layout.aspxتایید شده
1 - 30بعدی