پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

​​

نمایه سرفصل رشته های دانشکده علوم پایه(به تفکیک گرایش و ورودی)

مقطع

گروه

رشته

گرایش

ورودی

دریافت

کارشناسی

ریاضی

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

تمام ورودی ها

<​

زیست شناسی

زیست فناوری

ورودی 95 به بعد از آن

<​

سلولی و ملکولی

ورودی 96 به بعد از آن

<​

سلولی و ملکولی

ژنتیک

ورودی 95 و قبل از آن

<​

زیست فناوری-بیوتکنولوژی

ورودی 94 و قبل از آن

<​

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

تمام ورودی ها

<​

فیزیک

فیزیک

فیزیک

ورودی 95 و بعد از آن

<

فیزیک

ورودی 94

<​

حالت جامد

ورودی 93 و قبل از آن

<​

کارشناسی ارشد

ریاضی

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

ورودی 942 و قبل از آن

<​

ورودی 951 و بعد از آن

<​

تحقیق در علمیات

ورودی 942 و قبل از آن

<​

بهینه سازی

ورودی 951 و بعد از آن

<​

ریاضی محض

آنالیز

تمام ورودی ها

<​

جبر

تمام ورودی ها

<​

هندسه

تمام ورودی ها

<​

زیست شناسی

زیست شناسی

میکروبیولوژی

ورودی 941 و قبل از آن

<​

ورودی 942 و 951

<​

ورودی 952 و بعد از آن

<​

زیست فناوری

بیوتکنولوزی میکروبی

ورودی 931 و بعد از آن

<​

ورودی 922 و قبل از آن

<​

زیست گیاهی

فیزیولوژی گیاهی

ورودی 941 و قبل از آن

<​

ورودی 942 و بعد از آن

<​

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

ورودی 941 و قبل از آن

<​

ورودی 942 و بعد از آن

<​

فیزیک

فیزیک

فیزیک بنیادی

تمام ورودی ها

<​

فیزیک حالت جامد

تمام ورودی ها

<​

دکتری

ریاضی

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

تمام ورودی ها

<

تحقیق در علمیات

تمام ورودی ها

<​

ریاضی محض

آنالیز

تمام ورودی ها

<​

جبر

تمام ورودی ها

<​

هندسه

تمام ورودی ها

<​

زیست شناسی

زیست شناسی

میکروبیولوژی

ورودی 951 و قبل از آن

<​

ورودی 952 و بعد از آن

<​

زیست فناوری

بیوتکنولوزی میکروبی

ورودی 912 و بعد از آن

<​

زیست گیاهی

فیزیولوژی گیاهی

ورودی 952 و بعد از آن

<​

ورودی 951 و قبل از آن

<

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

تمام ورودی ها

<​

 ​