پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

اساتید نمونه
 

 *

 


اساتید نمونه دانشکده علوم​ پایه        
                                                                                                                                                       

سال 13​​86 ​دکتر م​نیژه کرمی​​

​​​​​سال ​1389  حمید رضا نویدی 

سال 1390 دکتر سید لطیف موسوی

سال 1391 دکتر منیژه کرم​​ی 

سال 1392 دکتر سید حجت اله مومنی 

​سال 1393 دکتر حمید رضا نویدی​

​​سال ​1394 دکتر سید حمید حاج سید جوادی
  


پژوهشگران برگزیده دانشکده علوم پایه
                                                                                                                                                                             

​​​​سال 1386 دکتر مسعود تقی زاده رتبه اول، دکتر سید لطیف موسوی رتبه دوم، دکتر حمید رضا نویدی رتبه سوم
​​
​سال 1387 دکتر ایرج رسولی رتبه اول، دکتر منیژه کرمی رتبه دوم، دکتر طیبه رجبیان رتبه سوم

​سال 1388 دکتر محمد صفی رحمانی فر رتبه اول، دکتر سید حجت اله مومنی رتبه دوم، دکتر حمید رضا نویدی رتبه سوم

​سال 1389 دکتر سید لطیف موسوی رتبه اول، دکتر منیژه کرمی رتبه دوم

​سال 1390 دکتر جهانگیر پیام آرا رتبه اول، دکتر بهزاد نجفی رتبه دوم، دکتر منیژه کرمی رتبه سوم 

​سال 1391 دکتر حمید رضا نویدی رتبه اول، دکتر ایرج رسولی رتبه دوم، دکتر منیژه کرمی رتبه سوم

​سال 1392 دکتر سید لطیف موسوی رتبه اول، دکتر ابوالفضل تاری و دکتر اردشیر دولتی رتبه دوم

​سال 1393 دکتر ایرج رسولی رتبه اول ، دکتر منیژه کرمی رتبه دوم، دکتر محمد صفی رحمانی فر رتبه سوم

​سال 1394 دکتر حمید رضا نویدی

سال 1395 دکتر منیژه کرمی رتبه اول،  دکتر سید حمید حاج سید جوادی رتبه دوم، دکتر محمد رضا سعیدی رتبه سوم

سال 1396 دکتر سید لطیف موسوی رتبه اول، دکتر حسام الدین شریفی رتبه دوم

سال 1397 دکتر سید حمید حاج سید جوادی رتبه اول، دکتر ایرج رسولی رتبه دوم،  دکتر حمید رضا نویدی رتبه سوم​