پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

دفترچه تلفن
 

 دفترچه تلفن دانشکده علوم پایه(جهت تماس با هر بخش از دانشکده ابتدا 4 رقم 5121 و سپس يكي از داخلي هاي زير را شماره گيري نماييد.)

 
  
  
  
سید عباس
میر عباس
 دکتر رسولیریاست دانشکده (مسئول دفتر: آقای سالارزاده)2200
فکس دفتر ریاستآقای سالار زاده2201
 دکتر محمدعلی نصر آزادانی معاون آموزشی2249
 دکتر حمیدرضا نویدی معاون پژوهشی2203
 مهندس محمد حبیبیمعاون پشتیبانی و منابع انسانی2204
آقای پرویز شمسائی حسابدار دانشکده علوم ‍پایه2220
آقای حسن صدری پورمسئول امور عمومی2218
دکتر رحیم علیزادهمدیر گروه ریاضیات و کاربردها2240
دکتر محمد صفی رحمانی فرمدیرگروه زیست شناسی2247
دکتر شهریار بیژنیمدیرگروه علوم کامپیوتر2241
دکتر محمد رضا سعیدیمدیر گروه فیزیک2271
آقای کوروش قاسم خواه کارشناس مسئول آموزش2210
خانم فریبا قادریکارشناس آموزش(مقطع کارشناسی)2214
خانم  مریم رمضانیکارشناس پژوهشی2202
خانم روشنک پرتوییکارشناس مسئول دانشجویی- فرهنگی2211
آقای مسعود محمدی زادهکارشناس فناوری2209
آقای رسول قاسم خواهکارشناس آزمایشگاه2263
آقای حمیدرضا کیانیکارشناس مسئول کتابخانه2212
خانم سارا خبازانآزمایشگاه ژنتیک و بیوشیمی2266
خانم مهناز رحیم پورآزمایشگاه علوم جانوری2261
خانم محمدیانآزمایشگاه شیمی و شیمی آلی2262
خانم نصرت رحمانیآزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی2260
آقای حمید شاهیوندیآزمایشگاه فیزیک مکانیک2256
خانم پروین احمدیآزمایشگاه فیزیک الکتریسیته2257
خانم نرگس مددیآزمایشگاه فیزیک اپتیک2258
همکاران انتظاماتحراست دانشکده علوم پایه2270
دكتر  موسوی گرگریهیات علمی زیست شناسی2232
دكتر طیبه رجبیانهیات علمی زیست شناسی2244
1 - 30بعدی