پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

کارشناسان و کارمندان
 

 دفترچه تلفن دانشکده علوم پایه

 
  
  
  
 مهندس محمد حبیبیمعاون پشتیبانی و منابع انسانی2204
آقای پرویز شمسائی حسابدار دانشکده علوم ‍پایه2220
آقای حمید شاهیوندیآزمایشگاه فیزیک مکانیک2256
آقای رسول قاسم خواهکارشناس آزمایشگاه2263
آقای مسعود محمدی زادهکارشناس فناوری2209
آقای کوروش قاسم خواه کارشناس مسئول آموزش2210
خانم  مریم رمضانیکارشناس پژوهشی2202
خانم پروین احمدیآزمایشگاه فیزیک الکتریسیته2257
خانم روشنک پرتوییکارشناس مسئول دانشجویی- فرهنگی2211
خانم سارا خبازانآزمایشگاه ژنتیک و بیوشیمی2266
خانم فریبا قادریکارشناس آموزش(مقطع کارشناسی)2214
خانم مهناز رحیم پورآزمایشگاه علوم جانوری2261
خانم نرگس مددیآزمایشگاه فیزیک اپتیک2258
خانم نصرت رحمانیآزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی2260
همکاران انتظاماتحراست دانشکده علوم پایه2270
همکاران پشتیبانیامور پشتیبانی دانشکده علوم پایه2221
آقای حسن صدری پورمسئول امور عمومی2218
آقای حمیدرضا کیانیکارشناس مسئول کتابخانه2212
خانم محمدیانآزمایشگاه شیمی و شیمی آلی2262
فکس دفتر ریاستآقای سالار زاده2201
 

 ویرایشگر محتوا