پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

معاون پژوهشی
 

 *

 
hnv.jpg


 معاونت پژوهش و فنآوری
 
دکتر حمید رضا نویدی
 
تلفن: 51212203

ایمیل: navidi AT shahed.ac.ir


                        ​کارشناس پژوهشی                      

خانم مریم رمضانی

تلفن: 51212202
 
               ​کارشناس مسئول کتابخانه و انتشارات           
 
آقای حمید رضا کیانی
 
تلفن:51212212​