پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال دانشکده علوم پایه

:

صفحات :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.

اجرای سریع

  
  
  
  
  
  
  
Assistant.aspx
  
10/04/1440 02:35 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
bachelor_laws.aspx
  
14/07/1438 08:52 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
bachelor-edu.aspx
  
21/07/1438 01:38 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Certificate_Employment.aspx
  
03/04/1442 01:19 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
contactus.aspx
  
03/03/1442 02:24 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Defense.aspx
  
26/07/1438 11:10 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Edu_Assist.aspx
  
10/04/1440 02:22 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
edu_calendar.aspx
  
11/04/1438 09:10 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Exam_pro.aspx
  
11/04/1438 08:55 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Facilities.aspx
  
13/07/1438 11:26 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
FacultyOfBasicScience.aspx
  
03/03/1442 03:58 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
مدیر سایتپرنیان | قالب صفحه اختصاصی
Fiannce_accounting.aspx
  
10/04/1440 02:37 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Former_managers.aspx
  
13/07/1438 11:14 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Forms_thesis.aspx
  
14/02/1440 04:02 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
History.aspx
  
13/04/1438 08:55 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
home2.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: مدیر سایتhome2.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: مدیر سایت
  
28/04/1437 01:33 ب.ظمدیر سایتمدیر سایتمدیر سایتپرنیان | قالب صفحه اختصاصی
Introduction.aspx
  
13/07/1438 11:28 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Laboratories-and-Sites.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadehLaboratories-and-Sites.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
  
06/11/1438 09:23 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadehi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadehبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
manage.aspx
  
09/04/1440 10:04 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Master_edu.aspx
  
14/07/1438 09:02 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Master_laws.aspx
  
14/07/1438 09:00 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
news.aspx
  
10/06/1438 11:14 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
news_edu.aspx
  
09/07/1438 08:31 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Org_Chart-aspx.aspx
  
26/07/1438 08:48 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
phd_edu.aspx
  
14/07/1438 08:57 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
PhD_exams.aspx
  
14/07/1438 09:19 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromi
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Phd_rules.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadehPhd_rules.aspx
بازشده جهت ویرایش برای: i:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
  
29/11/1438 01:49 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadehi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadehبدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
phdThesis_forms.aspx
  
27/10/1440 01:54 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Public-Affairs.aspx
  
10/04/1440 02:37 ب.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
Research-Assistant.aspx
  
10/04/1442 11:21 ق.ظi:0#.f|aspnetactivedirectorymembershipprovider|mohammadizadeh
بدون اطلاعات مربوط به حضورs.taromiشاهد | قالب ایجاد صفحه داخلی برای سایت
1 - 30بعدی